Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen, 1:a halvåret 2022

Minskat innehav i utländska portföljtillgångar

Statistiknyhet från SCB 2023-01-27 8.00

Under första halvåret 2022 skedde en minskning av det svenska innehavet i utländska portföljtillgångar. Det totala innehavet uppgick till 7 837 miljarder kronor vilket var en minskning med 11 procent jämfört med utgången av 2021. Aktier stod för den procentuellt största minskningen. Även innehav i fonder och räntebärande värdepapper minskade.

Portföljtillgångar består av utländska aktier och fondandelar samt av långa och korta räntebärande värdepapper.

Vid utgången av juni 2022 hade svenska placerare 54 procent av sina totala innehav av portföljinvesteringar i aktier, 28 procent i fonder samt 18 procent i räntebärande värdepapper. Även om nivåerna var lägre jämfört med utgången av 2021, så var fördelningen av de olika värdepappersslagen nästintill densamma vid de båda tillfällena.

Sveriges portföljtillgångar fördelning, mdr SEK
Betalningsbalansen, 1:a halvåret 2022

Svenska placerares innehav i utländska aktier och fonder minskade

Det svenska innehavet i utländska aktier vid utgången av juni 2022 uppgick till 4 237 miljarder kronor. Det var en minskning med 15 procent jämfört med utgången av 2021. Svenska placerare hade störst innehav i amerikanska aktier där det totala innehavet uppgick till 2 051 miljarder kronor. Det motsvarade 48 procent av det totala svenska aktieinnehavet i utlandet. Näst största innehavet bestod av aktier utgivna i Storbritannien med 369 miljarder medan aktier utgivna i Schweiz var tredje störst med 200 miljarder.

Sveriges innehav i utländska aktier, mdr SEK
Betalningsbalansen, 1:a halvåret 2022

För fonder uppgick innehavet till 2 172 miljarder kronor vid utgången av första halvåret 2022 vilket var en minskning med 5 procent jämfört med utgången av 2021. Luxemburg fortsatte vara det enskilt största landet för svenska investeringar i utländska fonder med 1 164 miljarder kronor, vilket var en minskning med 8 procent jämfört med utgången av 2021.

Sveriges innehav i utländska fonder, mdr SEK
Betalningsbalansen, 1:a halvåret 2022

Räntebärande värdepapper emitterade i amerikanska dollar ökade

Sveriges portföljtillgångar i räntebärande värdepapper i utlandet uppgick till 1 429 miljarder kronor vid utgången av första halvåret 2022. Det var en minskning med 6 procent jämfört med utgången av 2021. Vid utgången av första halvåret 2022 uppgick värdet av innehaven av långa räntebärande värdepapper till 1 380 miljarder kronor. Korta räntebärande värdepapper uppgick till 49 miljarder kronor.

Vid utgången av första halvåret 2022 dominerades innehavet i räntebärande värdepapper av valutorna amerikanska dollar, svenska kronor och euro. Svenska placerares innehav i räntebärande värdepapper emitterade i amerikanska dollar uppgick till 470 miljarder kronor. Det var en ökning med 5 procent jämfört med utgången av 2021. Sveriges innehav i utländska räntebärande värdepapper emitterade i svenska kronor uppgick till 398 miljarder kronor, medan innehavet emitterat i euro uppgick till 326 miljarder kronor.

Sveriges innehav i utländska räntebärande värdepapper per valuta, mdr SEK
Betalningsbalansen, 1:a halvåret 2022

Definitioner och förklaringar

Statistiknyheten baseras på rapporteringen av Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS) som är ett initiativ från Internationella valutafonden (IMF), dit flertalet länder rapporterar halvårsvis. CPIS-rapporteringen innefattar innehav i portföljtillgångar mot utlandet och är en del av utlandsställningen i Sverige. Sverige har deltagit i undersökningen sedan 2001. För det första halvåret avser ställningsuppgifterna nivån på tillgångarna vid utgången av juni och för det andra halvåret avses nivån på tillgångarna vid utgången av december. Från och med rapporteringen av första halvåret 2019 så hämtas uppgifterna från databasen för värdepappersinnehav (VINN), istället för att samlas in direkt från uppgiftslämnare. Läs mer om nya källor i Betalningsbalansen: Nya källor för värdepappersstatistik (scb.se).

Vad är portföljtillgångar?

Handel och innehav i värdepapper samlas under begreppet portföljinvesteringar, vilket innefattar aktier, fonder samt räntebärande värdepapper. För att det ska vara en portföljinvestering måste ägarandelen vara under 10 procent av rösterna, är ägarandelen över 10 procent definieras det som en direktinvestering.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB

E-post
bop@scb.se

Förfrågningar

Linda Nihlwing

Telefon
010-479 40 19
E-post
linda.nihlwing@scb.se

Isak Werner

Telefon
010-479 41 48
E-post
isak.werner@scb.se