Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen, 2:a halvåret 2019

Ökat innehav i utländska aktier och fondandelar

Statistiknyhet från SCB 2020-09-14 9.30

Det svenska innehavet i utländska portföljtillgångar ökar under andra halvåret 2019. Vid utgången av december 2019 uppgår det totala innehavet till 6216,6 miljarder kronor vilket är en ökning med 5 procent jämfört med utgången av juni 2019. Ökningen beror framförallt på ökade aktietillgångar i utlandet där innehavet i amerikanska aktier utgör en stor del av ökningen.

Portföljtillgångar består av utländska aktier och fondandelar samt av långa och korta räntebärande värdepapper.

Det svenska innehavet i aktier vid utgången av 2019 uppgår till 3424,7 miljarder kronor vilket är en ökning med 8,3 procent jämfört med utgången av första halvåret. Svenska placerare har störst innehav i amerikanska aktier där det totala innehavet uppgår till 1 497 miljarder kronor, vilket är 44 procent av det totala aktieinnehavet.

Det har blivit vanligare att investera aktier i Asien det senaste halvåret, särskilt då Sveriges aktieinnehav har ökat markant i länder som Japan, Taiwan, Indien och Kina under det andra halvåret 2019. För Kina var Sveriges totala aktieinnehav 64,6 miljarder kronor vid utgången av december 2019, en ökning med 40 procent jämfört med utgången av juni 2019.

Sveriges innehav i utländska aktier, mdkr SEK

diagram: Sveriges innehav i utländska aktier, mdr SEK

För fonder uppgår innehavet till 1 515,4 miljarder kronor vid utgången av 2019 vilket är en ökning med 8,7 procent jämfört med utgången av juni 2019. Luxemburg fortsätter att vara det enskilt största mottagarlandet för svenska innehav i utländska fonder med 833,5 miljarder kronor. Totalt finns 55 procent av Sveriges utländska portföljtillgångar i fonder i Luxemburg.

Sveriges innehav i utländska fonder, mdkr SEK

diagram: Sveriges innehav i utländska fonder, mdr SEK

Innehavet i räntebärande värdepapper minskar

Sveriges innehav i räntebärande värdepapper uppgår till 1276,5 miljarder kronor vid utgången av andra halvåret vilket är en minskning med 7,1 procent jämfört med utgången av juni 2019. Vid utgången av 2019 har Sverige 55,1 procent av sitt totala innehav i aktier, 24,4 procent i fonder samt 20,5 procent i räntebärande värdepapper. För fem år sedan hade Sverige 28,6 procent av sina portföljtillgångar fördelade i räntebärande värdepapper. De senaste fem åren har visat på en uppåtgående trend för att ha portföljtillgångar fördelat i aktier och fonder medan räntebärande värdepapper inte är lika vanligt idag. 

Sveriges portföljtillgångar fördelning, mdkr SEK 

diagram: Sveriges portföljtillgångar fördelning, mdr SEK

Övriga finansinstitut fortsatt störst innehavssektor

Den största innehavssektorn är övriga finansinstitut som äger 69,8 procent av det totala innehavet vid utgången av december 2019. Sektorn övriga finansinstitut omfattar bland annat värdepappersbolag, fondbolag och försäkringsföretag. Denna sektor äger främst aktier och fondandelar, men sektorn är också den största innehavaren av räntebärande värdepapper. Den näst största sektorn är socialförsäkringssektorn som äger 15,9 procent av det totala innehavet.

Räntebärande värdepapper emitterade i amerikanska dollar fortsatt vanligast

Innehavet i räntebärande värdepapper dominerades av valutorna amerikanska dollar, euro och svenska kronor, där värdepapper emitterade i amerikanska dollar stod för största delen. Svenska placerares innehav i räntebärande värdepapper emitterade i amerikanska dollar var 443,1 miljarder kronor vid utgången av december 2019. Under det andra halvåret har det blivit mindre vanligt att ha innehav i andra valutor än amerikanska dollar, euro, svenska kronor, brittiska pund och japanska yen. Kategorin övriga valutor minskar från 186,3 miljarder kronor vid utgången av juni 2019 till 106,4 miljarder kronor vid utgången av december 2019.

Sveriges innehav i utländska räntebärande värdepapper per valuta, mdkr SEK

diagram: Sveriges portföljtillgångar fördelning, mdr SEK

Definitioner och förklaringar

Statistiknyheten baseras på undersökningen Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS) som är ett initiativ från Internationella valutafondens (IMF), dit flertalet länder rapporterar halvårsvis. CPIS-rapportering innefattar innehav i portföljtillgångar mot utlandet och är en del av utlandsställningen i Sverige. Sverige har deltagit i undersökningen sedan 2001. För det första halvåret mäts tillgångarna vid utgången av juni och för det andra halvåret mäts tillgångarna vid utgången av december.

Vad är portföljtillgångar?

Handel och innehav i värdepapper samlas under begreppet portföljinvesteringar, vilket innefattar aktier, fonder samt räntebärande värdepapper. För att det ska vara en portföljinvestering måste ägarandelen vara under 10 procent av rösterna, är ägarandelen över 10 procent definieras det som en direktinvestering.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Carl Mårtensson

Telefon
010-479 63 32
E-post
carl.martensson@scb.se