Till innehåll på sidan

Utländskt ägande och utlandssvenskars ägande av fritidshus i Sverige 2020

Norska ägandet av svenska fritidshus störst

Statistiknyhet från SCB 2021-03-25 9.30

I Sverige ägdes 37 979 fritidshus av utländska ägare år 2020, vilket är en marginell ökning jämfört med året innan. Av det utländska ägandet står norrmännen för den största andelen med 33 procent. Därefter följer tyskar och danskar med 27 procent vardera.

Utländskt ägande av fritidshus:

Det norska ägandet störst

Det norska ägandet är fortfarande störst med totalt 12 585 fritidshus. Det är en ökning med 169 stycken sedan föregående år. Tyska ägare har nu passerat danskarna som näst största ägare, i och med att man ökade sitt innehav till 10 279 fritidshus, medan danskarnas minskade till 10 215 fritidshus. Därefter följer ägare från Nederländerna som äger 1 333 hus.

Störst andel utlandsägda fritidshus i Kronoberg och Värmland

De regionala skillnaderna av det utländska ägandet av fritidshus är stora. Andelen utländskt ägande är störst i Kronoberg och Värmland med 38 respektive 24 procent av det totala fritidshusbeståndet. I Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland och Västmanland däremot, uppgår det utländska ägandet till mindre än 1 procent av beståndet.

Olika favoritlän

Största antalet utlandsägda fritidshus återfinns i Västra Götaland (7 830), Värmland (6 480), Kronoberg (4 558) och Skåne (3 443). Favoritlän för norska ägare är Västra Götaland, för danskarna är det Kronoberg och Skåne, och för tyskarna Kalmar, medan holländarna föredrar Värmland.

Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2020 samt därav utländska ägare efter land
Län Totalt antal fritidshus ägda av fysiska personer Därav med ägare från   Andel utlandsägda fritidshus
    Danmark Norge Tyskland Nederländerna Övriga länder Okänt land Summa  
Stockholm 72 808 14 15 64 9 115 13 230 0,3
Uppsala 18 062 1 5 9 4 26 6 51 0,3
Södermanland 20 237 4 4 50 4 34 14 110 0,5
Östergötland 23 004 71 8 218 31 50 18 396 1,7
Jönköping 13 671 889 11 783 68 89 26 1 866 13,6
Kronoberg 11 898 2 967 14 1 316 86 118 57 4 558 38,3
Kalmar 31 729 553 39 2 019 125 147 83 2 966 9,3
Gotland 12 296 0 13 39 3 23 5 83 0,7
Blekinge 13 330 904 13 464 22 64 24 1 491 11,2
Skåne 44 533 2 460 90 590 35 201 67 3 443 7,7
Halland 25 035 1 139 36 460 17 64 24 1 740 7,0
Västra Götaland 77 603 522 5 158 1 554 127 327 142 7 830 10,1
Värmland 27 235 407 3 986 1 235 505 215 132 6 480 23,8
Örebro 14 837 39 21 233 48 46 20 407 2,7
Västmanland 9 673 1 5 10 3 17 5 41 0,4
Dalarna 44 927 132 372 356 87 142 24 1 113 2,5
Gävleborg 27 673 10 22 125 25 88 25 295 1,1
Västernorrland 25 125 12 51 193 36 140 37 469 1,9
Jämtland 31 740 42 1 461 230 57 124 34 1 948 6,1
Västerbotten 32 762 38 791 205 24 261 41 1 360 4,2
Norrbotten 29 486 10 470 126 17 437 42 1 102 3,7
Totalt 607 664 10 215 12 585 10 279 1 333 2 728 839 37 979 6,3

Ytterligare uppgifter om utländskt ägande och redovisning på kommunnivå kan tas fram efter beställning på uppdragsbasis.

Utlandssvenskars ägande av fritidshus:

Totalt finns det 13 469 fritidshus belägna i Sverige med svenska ägare boende utomlands, en ökning med 220 stycken jämfört med 2019. Svenskar bosatta i Norge äger flest fritidshus i Sverige, 2 946 stycken. Därefter följer ägare bosatta i Tyskland med 1 642, Storbritannien 1 227, Schweiz 1 096, USA 1 057 och Danmark med 1 011 fritidshus.

Den största ökningen jämfört med 2019 svarar svenskar bosatta i USA och Norge för, med 133 respektive 113 fritidshus.

Vanligast är det att utlandssvenskarna äger fritidshus i Västra Götaland (2 599), Skåne (1 996) och Stockholms län (1 652).

Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2020 samt därav utlandssvenska ägare efter land
Län Totalt antal fritidshus ägda av fysiska personer Därav med svenska ägare boende i   Andel ägda av utlandssvenskar
    Norge Schweiz Storbritannien och Nordirland Tyskland USA Danmark Övriga länder Summa  
Stockholm 72 808 82 189 206 161 202 35 777 1 652 2,3
Uppsala 18 062 12 15 21 14 36 8 115 221 1,2
Södermanland 20 237 17 23 47 62 39 6 144 338 1,7
Östergötland 23 004 49 42 33 51 27 15 160 377 1,6
Jönköping 13 671 18 24 19 65 18 54 91 289 2,1
Kronoberg 11 898 18 12 20 71 11 141 55 328 2,8
Kalmar 31 729 57 58 40 132 51 63 199 600 1,9
Gotland 12 296 29 17 21 25 21 5 96 214 1,7
Blekinge 13 330 31 31 23 57 25 77 88 332 2,5
Skåne 44 533 140 232 252 287 144 315 626 1 996 4,5
Halland 25 035 80 67 49 93 60 79 208 636 2,5
Västra Götaland 77 603 1 041 181 208 252 155 76 686 2 599 3,3
Värmland 27 235 624 38 35 79 35 41 157 1 009 3,7
Örebro 14 837 37 12 23 40 17 9 82 220 1,5
Västmanland 9 673 18 10 19 14 10 3 82 156 1,6
Dalarna 44 927 178 56 71 59 61 26 199 650 1,4
Gävleborg 27 673 63 25 43 40 34 9 132 346 1,3
Västernorrland 25 125 54 17 32 43 32 11 141 330 1,3
Jämtland 31 740 185 22 27 23 34 16 128 435 1,4
Västerbotten 32 762 119 18 21 38 26 14 122 358 1,1
Norrbotten 29 486 94 7 17 36 19 8 202 383 1,3
Totalt 607 664 2 946 1 096 1 227 1 642 1 057 1 011 4 490 13 469 2,2

Ytterligare uppgifter om utlandssvenskars ägande och redovisning på kommunnivå kan tas fram efter beställning på uppdragsbasis.

Definitioner och förklaringar

I denna statistiknyhet definieras fritidshus som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kronor (typkod 113), Småhus på lantbruk, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213).

Nyheter fr.o.m. 2019 års publicering av fritidshus

En typkod har lagts till. Det är Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kronor (typkod 113).

Alla värderingsenheter Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) betraktas nu som fritidshus.

För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt. Fr.o.m. 2019 räknas endast de med lantbruksrelaterade näringslivskoder som aktiva lantbruk vilket innebär att färre lantbruksenheter utesluts.

De förändringar som gjorts resulterar i drygt 24 000 fler fritidshus för år 2019 jämfört med den tidigare använda metoden.

Utländskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress och inte har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.

Utlandssvenskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress men har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.

Uppgifterna är hämtade från Fastighetstaxeringsregistret 2020 (FTR 2020) och avser läget 2020-01-01. SCB erhåller FTR från Skatteverket.

Redovisningsobjekt är värderingsenheter/taxeringsenheter. Värderingsenheter/taxeringsenheter i FTR definieras som vad som värderas/taxeras för sig och består i allmänhet av en fastighet med tomt och byggnad.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se