Till innehåll på sidan

Allmänna val, Nominerade och valda, 2018, avhopp tre år in i mandatperioden

Något färre avhopp från kommunfullmäktige

Statistiknyhet från SCB 2022-01-26 8.00

Jämfört med föregående mandatperiod har andelen avhopp tre år in i mandatperioden minskat i kommunfullmäktige. Från regionfullmäktige ökar avhoppen lite, medan nivån är oförändrad i riksdagen. I region- och kommunfullmäktige är det vanligare med avhopp bland unga folkvalda, visar statistik som SCB publicerar idag.

Andelen folkvalda som har hoppat av sitt uppdrag tre år in i mandatperioden är i princip på samma nivå i kommun- och i regionfullmäktige, 17 respektive 16 procent. I kommunfullmäktige innebär det en minskning jämfört med föregående mandatperiod, medan det i regionfullmäktige innebär en liten ökning. Av riksdagens ledamöter har nio procent av kandidaterna hoppat av efter tre år. Backar vi två mandatperioder, så är det tre år in i mandatperioden en ökning av avhopp i kommun- och regionfullmäktige medan riksdagen ligger på en oförändrad nivå.

Avhopp tre år in i mandatperioden bland folkvalda från riksdag, kommun- och regionfullmäktige, 2002-2018

diagram

I samtliga politiska församlingar är det något vanligare med avhopp bland kvinnor. Störst skillnader är det i kommunfullmäktige där det skiljer 2,5 procentenheter mellan avhopp bland kvinnor och män. I riksdagen är skillnaden marginell, 0,2 procentenheter.

I kommun- och regionfullmäktige är det betydligt vanligare att unga under 30 år hoppar av. I denna yngsta åldersgrupp är andelen avhopp 31 procent respektive 27 procent tre år in i mandatperioden. I riksdagen däremot har inte någon ledamot under 30 år hoppat av efter tre år.

Miljöpartiet har högst andel avhopp i riksdag och kommunfullmäktige

I riksdagen är det högst andel avhopp bland Miljöpartiets kandidater tre år in i mandatperioden, följt av Liberalerna. I regionfullmäktige är det Sverigedemokraterna som har högst andel avhopp, följt av Miljöpartiet. I kommunfullmäktige är det vanligast med avhopp bland Miljöpartiets folkvalda kandidater, följt av Sverigedemokraternas.

Avhopp tre år in i mandatperioden bland folkvalda från riksdag, region- och kommunfullmäktige efter parti, valet 2018

diagram

Det kan finnas många olika anledningar till att en folkvald lämnar sina uppdrag innan mandatperiodens slut. Under mandatperioden 2010-2014 genomförde SCB undersökningar för att studera orsaker till avhopp och resultaten presenteras i rapporten Demokratins representanter. Där framkommer att det framför allt var personliga skäl som låg bakom avhoppen. Till personliga skäl räknas bland annat hälsa, arbets- och familjeförhållanden samt flytt från kommunen.

Definitioner och förklaringar

Valmyndigheten publicerar löpande uppgifter om kandidater som lämnar sina uppdrag under mandatperioden och även vilka som ersätter. SCB:s statistik om avhopp bland folkvalda baseras på Valmyndighetens uppgifter. I SCB:s avhoppstatistik redovisas endast avhopp bland de ledamöter som valdes in i samband med valen och därmed inte avhopp bland ersättare. Här redovisas avhopp som skett mellan 2018-09-09 och 2021-09-09.

Publikation

Länk till Demokratins representanter (som omnämns ovan):

Demokratins representanter (pdf)

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Jonas Olofsson

Telefon
010-479 47 18
E-post
jonas.olofsson@scb.se

Leonora Uddhammar

Telefon
010-479 41 44
E-post
leonora.uddhammar@scb.se