Till innehåll på sidan

Nominerade och valda kandidater, 2022

Könsfördelningen i politiken mest ojämn bland unga och äldre

Statistiknyhet från SCB 2023-02-27 8.00

Efter valen 2022 kvarstår i princip samma könsskillnader som före valen. Kvinnor är underrepresenterade bland unga, det finns också klara könsskillnader bland äldre. Det finns tydliga skillnader mellan partierna och även en stor lokal variation.

Nu publicerar SCB undersökningen om nominerade och valda i 2022 års val. Samtidigt publiceras motsvarande statistik i den röstberättigade befolkningen. Tillsammans kan statistiken beskriva representativiteten i våra folkvalda församlingar utifrån kön, ålder, familjesituation, födelseland, utbildnings- och inkomstnivå.

Fortfarande färre kvinnor i politiken

Lite har hänt med könsfördelningen i Sveriges folkvalda församlingar efter valen 2022, det är genomgående färre kvinnor än män som har valts in. I riksdag och kommunfullmäktige var andelen kvinnor och män oförändrad, 46 procent av kandidaterna som valdes in i riksdagen var kvinnor och i kommunfullmäktige var andelen 43 procent. I regionfullmäktige, som efter valen i princip har fått en jämn sammansättning, ökade andelen kvinnor från 48 till 49 procent.

Valda kandidater i riksdag, region- och kommunfullmäktige efter kön, 2022. Procent

Valda kandidater i riksdag, region- och kommunfullmäktige efter kön, 2022. Procent

Oavsett vilken politisk nivå vi studerar var könsfördelningen minst jämn bland kandidater under 30 år och bland kandidater 65 år och äldre. Tydligast är det bland unga riksdagsledamöter av vilka 24 procent av de invalda var kvinnor. Bland riksdagsledamöter 65 år och äldre blev det i stället en övervägande del kvinnor. Men både unga och äldre var relativt små grupper bland de som valdes in i riksdagen.

Valda kandidater, 18-29 år och 65 år+, i riksdag, region- och kommunfullmäktige efter kön, 2022. Procent

Valda kandidater, 18-29 år och 65 år+, i riksdag, region- och kommunfullmäktige efter kön, 2022. Procent

Studerar vi sammansättningen efter ålder framgår att andelen unga under 30 år är tydligt underrepresenterade. Omkring fem procent tillhörde denna åldersgrupp, oavsett folkvald församling jämfört med omkring 17 procent bland de röstberättigade. I andra änden ser vi att personer 65 år och äldre är tydligt underrepresenterade bland riksdagsledamöterna, då de utgör 4 procent av de som valdes in. I kommunfullmäktige var andelen 65 år och äldre nästan i nivå med motsvarande andel bland de röstberättigade, där personer 65 år och äldre utgjorde närmare 27 procent. 

Valda kandidater i riksdag, region- och kommunfullmäktige efter ålder, 2022. Procent

Valda kandidater i riksdagen efter parti och kön, 2022. Procent

Tydliga skillnader mellan partierna

Det är de politiska partierna som nominerar kandidater. Vilken placering en kandidat får på partiernas listor spelar stor roll för i vilken chans kandidaten har att bli invald. Partiernas sammansättning avseende kvinnor och män bland de valda kandidaterna skiljer sig mycket åt och det skiljer sig också en del mellan de olika politiska nivåerna.

I riksdagen hade Sverigedemokraterna, följt av Kristdemokraterna högst andel män bland sina invalda kandidater med 74 procent respektive 68 procent. För båda partierna är andelen över 60 procent vilket brukar betraktas som en ojämn könsfördelning. I andra änden hade Vänsterpartiet följt av Miljöpartiet en betydligt högre andel invalda kvinnor än män med 71 procent respektive 67 procent kvinnor. Även för dessa partier rör det sig om en ojämn könsfördelning med samma definition, även om det totalt sett jämnar ut könsfördelningen bland riksdagsledamöterna.

Valda kandidater i riksdagen efter parti och kön, 2022. Procent

Valda kandidater i riksdag, region- och kommunfullmäktige efter ålder, 2022. Procent

Även i regionfullmäktige, där det i princip blev helt jämn könsfördelning totalt sett, var det Sverigedemokraterna som hade högst andel invalda män, med 65 procent efter 2022 års val. Vänsterpartiet hade högst andel kvinnor bland invalda ledamöter, 63 procent, följt av Miljöpartiet med 61 procent.

Valda kandidater i regionfullmäktige efter parti och kön, 2022. Procent

Valda kandidater i kommunfullmäktige efter parti och kön, 2022. Procent

Även i kommunfullmäktige sticker Sverigedemokraterna ut med en betydligt lägre andel kvinnor än övriga partier. Även de så kallade övriga partierna sammantaget, ofta med en lokal förankring, hade en lägre andel kvinnor bland de kandidater som valdes in i fullmäktige. Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade även på lokal nivå en högre andel kvinnor än män, men andelen ligger betydligt närmare 50 procent än på riks- och regionnivå.

Valda kandidater i kommunfullmäktige efter parti och kön, 2022. Procent

Könsfördelning bland valda i kommunfullmäktigeval efter parti, bakgrundsvariabel, valår och kön.png

Stora lokala könsskillnader

Det är stor skillnad på hur stor andel kvinnor och män som väljs in i olika kommunfullmäktige. Högst andel kvinnor valdes in i Lekeberg, där 64 procent av de som valdes in i fullmäktige var kvinnor. Det var totalt 35 kommuner som hade en övervikt av kvinnor i fullmäktige och av dem var det bara Lekeberg som hade en andel som översteg 60 procent.

Tio kommuner med högst andel kvinnor i fullmäktige efter kön, 2022. Procent
Kommun Kvinnor Män
Lekeberg 64 36
Grums 58 42
Värmdö 55 45
Gnesta 55 45
Degerfors 55 45
Kungsör 55 45
Norberg 55 45
Falkenberg 54 46
Vårgårda 54 46
Lycksele 53 47

Tio kommuner med högst andel män i fullmäktige efter kön, 2022. Procent
  Kvinnor Män
Gnosjö 26 74
Sävsjö 28 72
Håbo 29 71
Trelleborg 30 70
Örkelljunga 30 70
Gagnef 30 70
Hultsfred 31 69
Vänersborg 31 69
Tjörn 32 68
Högsby 32 68

Definitioner och förklaringar

I 2022 års riksdagsval valdes i vanlig ordning 349 ledamöter. I regionfullmäktigevalen valdes 1 720 ledamöter och 12 597 ledamöter valdes in i landets 290 kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige var det sammantaget 17 mandat som inte blev tillsatta, så kallade tomma stolar. Statistiken bygger på de kandidater som valdes den 11 september 2022.

Ålder avser ålder vid årets slut.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB

Förfrågningar

Jonas Olofsson

Telefon
010-479 47 18
E-post
jonas.olofsson@scb.se