Till innehåll på sidan

Elförsörjning månadsvis

Månatlig elförsörjning och användning i GWh 2021, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  jul 20 jul 21 Föränd-
ring %
jun 2019–
jul 2020
jun 2020–
jul 2021
Föränd-
ring %
Tillförsel            
Produktion inom landet 11 019 11 366 3,1 163 026 159 764 ‑2,0
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 4 684 5 346 14,1 68 128 72 072 5,8
Vindkraft 1 770 1 554 ‑12,2 25 088 25 007 ‑0,3
Solkraft (nätansluten)[1] 112 189 69,3 687 1 034 50,6
Kärnkraft (kondens), netto 3 656 3 455 ‑5,5 55 600 47 534 ‑14,5
Konventionell värmekraft, netto 797 823 3,3 13 521 14 119 4,4
mottryck, industriellt 471 518 9,9 6 366 6 169 ‑3,1
mottryck, kraftvärmeverk[2] 222 197 ‑11,4 6 150 6 931 12,7
kondens 103 107 4,0 999 1 001 0,2
gasturbin m,m, 0 1 350,0 7 17 138,3
Bruttoöverföring till Sverige inkl, transitering (import)[3] 1 282 687 ‑46,4 10 188 11 686 14,7
SUMMA TILLFÖRSEL 12 302 12 053 ‑2,0 173 215 171 451 ‑1,0
Användning            
Bruttoöverföring från Sverige inkl, transitering (export)[3] 3 602 3 056 ‑15,2 36 188 34 181 ‑5,5
Förbrukning inom landet 8 699 8 996 3,4 137 027 137 269 0,2
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 3 340 3 590 7,5 47 801 48 393 1,2
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[4] 200 186 ‑7,0 3 924 3 658 ‑6,8
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 175 194 10,9 2 684 2 667 ‑0,6
Bostäder, service m,m, 4 376 4 330 ‑1,1 73 721 72 766 ‑1,3
Bostäder, service m,m,, temperaturkorrigerat[5] 4 198 4 535 8,0 77 058 75 932 ‑1,5
Förluster 608 696 14,5 8 897 9 785 10,0
stamnätsförluster 276 382 38,4 3 521 4 187 18,9
övriga förluster[6] 332 313 ‑5,6 5 377 5 596 4,1
SUMMA ANVÄNDNING 12 302 12 053 ‑2,0 173 215 171 451 ‑1,0

1) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft
2) Inklusive dieselkraftverk
3) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.
4) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.
5) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".
6) Från och med januari 2019 har datakällan ändrats från uppskattat till uppmätt värde.

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se