Till innehåll på sidan

Elförsörjning månadsvis

Månatlig elförsörjning och användning i GWh 2020, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  maj 19 maj 20 Föränd-
ring %
jun 2018–
maj 2019
jun 2019–
maj 2020
Föränd-
ring %
Tillförsel            
Produktion inom landet 12 738 12 076 ‑5,2 158 323 165 863 4,8
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 5 368 6 079 13,2 58 418 67 914 16,3
Vindkraft 1 409 1 668 18,4 19 549 24 579 25,7
Kärnkraft (kondens), netto 4 930 3 398 ‑31,1 64 496 59 861 ‑7,2
Konventionell värmekraft, netto 1 031 931 ‑9,7 15 859 13 509 ‑14,8
mottryck, industriellt 517 530 2,6 6 252 6 510 4,1
mottryck, kraftvärmeverk[1] 481 296 ‑38,4 8 720 6 040 ‑30,7
kondens 32 104 222,2 877 953 8,6
gasturbin m.m. 1 0 ‑72,0 11 7 ‑35,2
Bruttoöverföring till Sverige inkl. transitering (import)[2] 296 914 209,1 10 965 8 578 ‑21,8
SUMMA TILLFÖRSEL 13 033 12 990 ‑0,3 169 286 174 441 3,0
Användning            
Bruttoöverföring från Sverige inkl. transitering (export)[2] 2 632 2 359 ‑10,3 30 607 37 625 22,9
Förbrukning inom landet 10 402 10 631 2,2 138 681 136 817 ‑1,3
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05–33) 4 074 3 820 ‑6,2 49 509 48 315 ‑2,4
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[3] 241 303 25,7 3 624 3 896 7,5
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 228 187 ‑18,0 2 893 2 735 ‑5,5
Bostäder, service m.m.[4] 5 143 5 553 8,0 72 012 71 121 ‑1,2
Bostäder, service m.m., temperatur-
korrigerat[4]
5 022 5 332 6,2 74 657 74 094 ‑0,8
Förluster 716 768 7,3 10 643 10 750 1,0
stamnätsförluster 222 255 14,8 3 120 3 531 13,2
övriga förluster 494 513 3,8 7 523 7 219 ‑4,0
SUMMA ANVÄNDNING 13 033 12 990 ‑0,3 169 286 174 441 3,0

1) Inklusive dieselkraftverk

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se