Till innehåll på sidan

Elförsörjning månadsvis

Månatlig elförsörjning och användning i GWh 2020, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  aug 19 aug 20 Föränd-
ring %
sep 2018–
aug 2019
sep 2019–
aug 2020
Föränd-
ring %
Tillförsel            
Produktion inom landet 10 807 10 368 ‑4,1 162 228 161 791 ‑0,3
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 3 827 5 866 53,3 61 463 70 147 14,1
Vindkraft 1 197 1 204 0,5 19 883 25 095 26,2
Kärnkraft (kondens), netto 4 930 2 563 ‑48,0 64 869 53 233 ‑17,9
Konventionell värmekraft, netto 852 735 ‑13,7 16 011 13 316 ‑16,8
mottryck, industriellt 561 490 ‑12,7 6 475 6 286 ‑2,9
mottryck, kraftvärmeverk[1] 196 193 ‑1,5 8 707 6 066 ‑30,3
kondens 95 52 ‑45,2 821 957 16,6
gasturbin m.m. 0 0 2,5 10 7 ‑28,3
Bruttoöverföring till Sverige inkl. transitering (import)[2] 1 247 1 519 21,7 10 027 10 460 4,3
SUMMA TILLFÖRSEL 12 054 11 886 ‑1,4 172 254 172 249 0,0
Användning            
Bruttoöverföring från Sverige inkl. transitering (export)[2] 2 620 2 609 ‑0,4 33 615 36 178 7,6
Förbrukning inom landet 9 434 9 277 ‑1,7 138 640 136 074 ‑1,9
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05–33) 4 037 3 829 ‑5,2 49 303 47 593 ‑3,5
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[3] 192 212 10,4 3 578 3 944 10,2
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 207 189 ‑8,7 2 883 2 666 ‑7,5
Bostäder, service m.m.[4] 4 373 4 313 ‑1,4 72 105 71 070 ‑1,4
Bostäder, service m.m., temperatur-
korrigerat[4]
4 540 4 415 ‑2,8 74 664 73 942 ‑1,0
Förluster 625 734 17,4 10 771 10 801 0,3
stamnätsförluster 220 354 60,8 3 265 3 655 11,9
övriga förluster 405 380 ‑6,2 7 506 7 147 ‑4,8
SUMMA ANVÄNDNING 12 054 11 886 ‑1,4 172 254 172 249 0,0

1) Inklusive dieselkraftverk

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se