Till innehåll på sidan

Elförsörjning 2020

Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2020, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
TILLFÖRSEL                          
Produktion inom landet 16 689 15 450 16 395 13 638 12 076               74 247
Vattenkraft (inkl pumpkraft), netto 5 931 6 442 6 998 6 218 6 079               31 668
Vindkraft 3 514 3 051 2 975 2 503 1 668               13 712
Kärnkraft (kondens), netto 5 760 4 684 5 181 3 953 3 398               22 975
Konventionell värmekraft, netto 1 484 1 273 1 240 964 931               5 892
mottryck, industriellt 614 518 529 512 530               2 704
mottryck, kraftvärmeverk [1] 795 693 641 362 296               2 788
kondens 74 60 69 89 104               397
gasturbin m,m, 1 0 1 1 0               3
Import [2] 355 731 607 640 914               3 246
SUMMA TILLFÖRSEL 17 044 16 180 17 002 14 277 12 990               77 493
ANVÄNDNING                          
Export [2] 3 588 3 201 3 712 3 257 2 359               16 118
Förbrukning inom landet 13 456 12 979 13 290 11 020 10 631               61 376
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 4 294 4 192 4 375 3 822 3 820               20 503
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35-36) [3] 436 423 433 318 303               1 913
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 262 256 243 198 187               1 146
Bostäder, service m,m, [4] 7 302 7 027 7 075 5 823 5 553               32 780
Bostäder, temp,korr [4] 8 372 7 346 7 487 6 054 5 332               34 591
Förluster 1 162 1 081 1 164 859 768               5 034
stamnätsförluster 344 318 369 313 255               1 599
övriga förluster 818 763 795 546 513               3 435
SUMMA ANVÄNDNING 17 044 16 180 17 002 14 277 12 990               77 493

1) Inkl. dieselkraftverk.

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts fr.o.m. januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exkl. egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service m.m. framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se