Till innehåll på sidan

Elproduktion efter produktionsslag månadsvis

Månatlig elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh, preliminära uppgifter

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  jul 20 jul 21 Föränd-
ring %
jun 2019–
jul 2020
jun 2020–
jul 2021
Föränd-
ring %
Total elproduktion netto 11 019 11 366 3,1 163 026 159 764 ‑2,0
Konventionell värmekraft, netto, icke-förnybart [1] 152 143 ‑6,0 1 883 2 255 19,7
Konventionell värmekraft, netto, förnybart [2] 645 680 5,4 11 639 11 862 1,9
Vindkraft 1 770 1 554 ‑12,2 25 088 25 007 ‑0,3
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 4 684 5 346 14,1 68 128 72 072 5,8
Solkraftkraft (nätansluten) [3] 112 189 69,3 687 1 034 50,6
Kärnkraft (kondens), netto 3 656 3 455 ‑5,5 55 600 47 534 ‑14,5

1) Icke-förnybara bränslen: Kol, naturgas, olja, torv, icke-förnybart avfall samt övriga mindre vanliga icke-förnybara bränslen
2) Förnybara bränslen: Fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall och övriga mindre vanliga förnybara bränslen
3) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se