Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper, december 2021

Minskad upplåning i räntebärande värdepapper

Statistiknyhet från SCB 2022-01-18 8.00

I slutet av december uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 8 556 miljarder kronor, vilket är en minskning med 185 miljarder sedan november. Minskningen beror framförallt på att upplåningen i dollardenominerade värdepapper har sjunkit under månaden.

Utveckling december 2021 i korthet

Minskad skuld i både penningmarknadsinstrument och obligationer

  • Den totala räntebärande värdepappersskulden på 8 556 miljarderbestod i slutet av december till 82 procent av obligationer och 18 procent av penningsmarknadsinstrument.
  • Under månaden minskade värdepappersskulden i penningsmarknadsinstrument med 147 miljarder och i obligationer med 38 miljarder kronor. Den främsta anledningen är att skulden i dollardenominerade värdepapper minskat med totalt 143 miljarder kronor.
  • Den årliga tillväxttakten för den totala värdepappersskulden var 5,2 procent. Det är en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med november.

Monetära finansinstitut minskar sin upplåning i både säkerställda och icke-säkerställda värdepapper

  • I december var det monetära finansinstitut som stod för den största minskningen av värdepappersskulden, där skulden minskade med totalt 194 miljarder kronor. Av dessa står säkerställda värdepapper för 62 miljarder och icke-säkerställda för 132 miljarder kronor.
  • Även Riksbanken minskade skulden under månaden med 34 miljarder kronor medan skulden för övriga sektorer ökat något.
Utestående belopp, miljarder kronor
Emitterade Värdepapper

Förfallostrukturen

  • Värdepapper till ett värde av 2 173 miljarder kronor förfaller inom sex månader. Cirka 42 procent av dessa är denominerade i utländsk valuta, främst dollar och euro.
  • Värdepapper från monetära finansinstitut representerar nästan hälften av det totala förfallovärdet inom sex månader, 1 013 miljarder, där majoriteten är utgivna i utländsk valuta. För övriga sektorer är förfallovärdet främst i svenska kronor.

Förfallostruktur, miljarder kronor
Emitterade Värdepapper

Definitioner och förklaringar

Vad publikationen omfattar

SCB:s månatliga publikation av Emitterade värdepapper innehåller total utestående volym och förfallostruktur för räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter. Den beskriver hur svenska företags värdepappersupplåning utvecklas och på vilka villkor den sker.

Nästa publiceringstillfälle

2022-02-16 klockan 8.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB

E-post
svdb@scb.se