Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper, februari 2020

Fortsatt ökad upplåning i obligationer

Statistiknyhet från SCB 2020-03-17 9.30

Den totala svenska skuldstocken för obligationer uppgick till 6 892 miljarder kronor under februari 2020. Det var en ökning med 53 miljarder jämfört med föregående månad. Ökningen är jämnt fördelad mellan obligationer denominerade i kronor och utländsk valuta.

Ställningsvärdet för obligationer denominerade i kronor respektive utländsk valuta uppgick vid slutet av februari till 3 957 respektive 2 935 miljarder kronor, vilket är en ökning med 25 respektive 28 miljarder jämfört med januari 2020. Det är främst eurodenominerade obligationer som ligger bakom ökningen i utländsk valuta.

Det är andra månaden i rad som ställningsvärdet för obligationer har ökat. Under de senaste två månaderna har banksektorn ökat sin upplåning i obligationer med 46 miljarder, bostadssektorn med 85 miljarder samt icke-finansiell och övrig finansiell sektor med 69 miljarder kronor.

Utestående belopp, miljarder kronor
Emitterade värdepapper

Räntebärande värdepapper denominerade i pund

Den totala räntebärande värdepappersskulden för punddenominerade värdepapper uppgick till 127 miljarder kronor under februari, en minskning med 10 miljarder sedan januari. Merparten av minskningen berör penningmarknadsinstrument som minskade med 8 miljarder kronor och har vid slutet av februari ett stockvärde på 13 miljarder.

Den totala skuldstocken för obligationer denominerade i pund uppgick till 114 miljarder kronor vid slutet av februari, en minskning med 2 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Det har varken emitterat eller förfallit någon punddenominerad obligation under de senaste två månaderna. Med det menas att de totala nettoemissionerna för obligationer, det vill säga nettoeffekten av emission, återköp och förfall har varit noll under de senaste två månaderna för alla sektorer. Samma gäller för bruttoemissionen (ny- och följdemissioner).

Storbritannien lämnade EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Med ett godkänt utträdesavtal betyder det att handeln kan fortsätta som vanligt till och med den 31 december 2020.

Förfallostrukturen

Inom den närmaste månaden kommer räntebärande värdepapper till ett värde av 641 miljarder kronor att förfalla. Det är främst banksektorn och sektorn övriga monetära finansinstitut som ligger bakom förfallovärdet. Av banksektorns totala förfallovärde är det främst räntebärande värdepapper denominerade i utländsk valuta som ligger bakom förfallovärdet. För sektorn övriga monetära finansinstutit är det värdepapper denominerade i kronor.

Förfallostruktur, miljarder kronor
Emitterade värdepapper

Nästa publiceringstillfälle

2020-04-20 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

E-post
svdb@scb.se

Förfrågningar

Fraser Ames

Telefon
010-479 45 34
E-post
fraser.ames@scb.se

Simon Abraham

Telefon
010-479 42 62
E-post
simon.abraham@scb.se

Hanna Helgesson

Telefon
010-479 40 57
E-post
hanna.helgesson@scb.se