Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, augusti 2020

Minskad tillväxttakt för företagens lån i augusti

Statistiknyhet från SCB 2020-09-25 9.30

I augusti 2020 hade de icke-finansiella företagens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 4,9 procent. Efter en ökning under mars och april har tillväxttakten för lån till företag sedan avtagit. Motsvarande tillväxttakt för utlåning till hushåll var 5,2 procent.

Vad publikationen omfattar

SCB:s månatliga publikation av Finansmarknadsstatistiken avser i huvudsak monetära finansinstitut (MFI), men även nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut. Om inget annat anges avses i denna statistiknyhet MFI.

Publikationen omfattar balansräkningsstatistik (inkl. ut- och inlåning), räntor, samt penningmängdens utveckling. Kvartalsvis publiceras även internationell bankstatistik.

Utveckling augusti 2020 i korthet

Utlåning

  • Den årliga tillväxttakten avseende utlåning till hushåll var 5,2 procent. Tillväxttakten för utlåning till hushåll har legat på ungefär samma nivå det senaste året. Bostadslånen, som utgjorde 82 procent av utlåningen till hushållen, hade en årlig tillväxttakt på 5,3 procent. Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 6,2 procent.
  • Den årliga tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var 4,9 procent. Efter en ökning under mars och april har tillväxttakten för lån till företag sedan avtagit.
  • Totalt sett uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 6 881 miljarder kronor. Av detta utgjorde lån till hushåll 63 procent (4 350 miljarder kronor), och lån till företag 37 procent (2 531 miljarder kronor).
Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt

diagram

  • Bostadslån från nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut, har en betydligt högre tillväxttakt än de från MFI. Deras årliga tillväxttakt för bostadslån var 42,5 procent i augusti. Bostadskreditinstitut stod i augusti för 0,71 procent (25 miljarder kronor) av hushållens bostadslån.

Räntor på ut- och inlåning

  • Den genomsnittliga räntan på hushållens nya bostadslån var 1,50 procent. Den rörliga räntan på nya bostadslån var 1,56 procent.
  • Den genomsnittliga räntan på nya lån till icke-finansiella företag var 1,67 procent. Den rörliga räntan för nya lån till icke-finansiella företag uppgick till 1,82 procent.

Räntor nya låneavtal: bostadslån och lån till icke-finansiella företag

diagram

  • Hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,10 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,23 procent.
  • Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,02 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,02 procent.

Räntor nya insättningar hos banker: hushåll och icke-finansiella företag

diagram

Definitioner och förklaringar

Monetära finansinstitut (MFI) innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Bostadskreditinstitut är institut som inte är MFI, men som har tillstånd att ge ut bostadskrediter enligt Finansinspektionen. Vanligtvis säljer bostadskreditinstituten vidare lånen till så kallade alternativa investeringsfonder (AIF). De AIF som ingår i Finansmarknadsstatistiken är kopplade till bostadskreditinstitut och har tillgångar som i huvudsak består av bostadslån.

Tillväxttakterna beräknas för att illustrera utvecklingen av transaktioner sedan motsvarande period föregående år. De beräknas utifrån stockförändringar, där justeringar görs för att tillväxttakten inte ska påverkas av förändringar i stockar som beror på andra faktorer, t.ex. om ett institut läggs till eller lämnar populationen.

Nästa publiceringstillfälle

2020-10-27 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Nathalie Persson Linde

Telefon
010-479 48 36
E-post
nathalie.persson-linde@scb.se

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se