Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, oktober 2022

Lägsta tillväxttakten för utlåning till hushåll på tio år

Statistiknyhet från SCB 2022-11-25 8.00

I oktober 2022 var den årliga tillväxttakten avseende hushållens bostadslån från MFI 5,0 procent. Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var 16,4 procent. Bolåneräntorna för nya avtal har fortsatt att stiga för samtliga löptider, även inlåningsräntorna fortsätter uppåt.

Utvecklingen oktober 2022 i korthet

Utlåning

 • Den årliga tillväxttakten avseende total utlåning till hushåll uppgick till 4,5 procent, vilket är den lägst observerade nivån sedan november 2012. Bostadslånen utgjorde 83 procent av total utlåning till hushållen. Konsumtionslånen, som utgjorde 6 procent av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 4,0 procent.
 • Den årliga tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var 16,4 procent. Den har under det senaste året varit starkt tilltagande och i oktober noteras för första gången sedan maj 2021 en avtagande tillväxttakt.
 • Totalt uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 7 825 miljarder kronor. Av detta utgjorde lån till hushåll 63 procent (4 892 miljarder kronor) och lån till företag 37 procent (2 933 miljarder kronor).
Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt

Finansmarknadsstatistik, oktober 2022

 • Bostadslån från andra aktörer än MFI på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut, hade i oktober 2022 en årlig tillväxt på 30,9 procent. Bostadskreditinstitut stod därmed för 1,2 procent (50 miljarder kronor) av hushållens bostadslån.

Inlåning

 • Totalt uppgick MFI:s inlåning från hushåll till 2 668 miljarder kronor. Avistakonton stod för 86,5 procent (2 306 miljarder kronor).
 • Allmänhetens innehav av sedlar och mynt, tidigare definierat som penningmängdsmåttet M0, uppgick i oktober 2022 till 64 miljarder kronor. Penningmängden M3 uppnådde 4 956 miljarder kronor och hade en årlig tillväxttakt på 3,8 procent. I oktober 2021 var motsvarande tillväxttakt 12,7 procent.

Räntor på ut- och inlåning

 • Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 3,35 procent. Den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån var 3,17 procent. Det är de högsta bolåneräntorna som observerats sedan hösten 2012.
 • Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 3,90 procent. Bolåneräntorna för nya avtal har stigit för samtliga löptider.

MFI:s bolåneräntor till hushållen

Finansmarknadsstatistik, oktober 2022

 • Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 3,36 procent. Den rörliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 3,30 procent.

Räntor nya avtal: bostadslån och lån till icke finansiella företag

Finansmarknadsstatistik, september 2022

 • Hushållens genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton var 0,55 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag till 1,24 procent.
 • Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton var 0,60 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 1,64 procent.

Räntor nya insättningar hos banker: hushåll och icke finansiella företag
Finansmarknadsstatistik, oktober 2022

Vad statistiken omfattar

Finansmarknadsstatistiken avser i huvudsak monetära finansinstitut (MFI), men även nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut. Om inget annat anges avses i denna statistiknyhet MFI.

Statistiken omfattar balansräkningsstatistik (inkl. ut- och inlåning), räntor, samt penningmängdens utveckling. Kvartalsvis publiceras även internationell bankstatistik.

Definitioner och förklaringar

Finansmarknadsstatistiken sammanställs månatligen. Det förekommer att revideringar sker.

Monetära finansinstitut (MFI) innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Bostadskreditinstitut är institut som inte är MFI, men som har tillstånd att ge ut bostadskrediter enligt Finansinspektionen. Vanligtvis säljer bostadskreditinstituten vidare lånen till så kallade alternativa investeringsfonder (AIF). De AIF som ingår i Finansmarknadsstatistiken är kopplade till bostadskreditinstitut och har tillgångar som i huvudsak består av bostadslån.

Tillväxttakterna beräknas för att illustrera utvecklingen av transaktioner sedan motsvarande period föregående år. De beräknas utifrån stockförändringar, där justeringar görs för att tillväxttakten inte ska påverkas av förändringar i stockar som beror på andra faktorer, t.ex. om ett institut läggs till eller lämnar populationen.

Lån till hushåll delas i statistiken in i bostadslån, konsumtionslån och övriga lån. Vilket ändamål lånen har mäts inte direkt utan approximeras genom att dela in lånen efter säkerhet. Bostadslån är lån till privatpersoner eller företagarhushåll med en bostad som säkerhet. Konsumtionslån är lån till privatpersoner som framförallt ges utan säkerhet. I övriga lån ingår allt annat, till exempel alla lån till hushållens icke vinstdrivande organisationer. 

Nya avtal avser avtal som ingåtts under den aktuella månaden. Syftet med att föra räntestatistik på nya låneavtal är att mäta prisbildningen på in- och utlåning under en specifik period. Här ingår alla finansiella avtal där villkor som påverkar räntan på in- eller utlåning för första gången bestäms. Dessutom ingår t.ex. omförhandlingar av existerande lån och flytt av lån. Förändringar i rörlig ränta (automatiska justeringar) betraktas inte som nya avtal.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2022-12-28.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se

Anna Sundell Kastberg

Telefon
010 479 41 46
E-post
anna.sundellkastberg@scb.se