Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, december 2020

Minskad hushållskonsumtion i december

Statistiknyhet från SCB 2021-02-05 9.30

Hushållens konsumtion minskade med 0,4 procent i december 2020, jämfört med november 2020, i säsongrensade tal, fastprisberäknat och kalenderkorrigerat. Jämfört med december 2019 minskade hushållskonsumtionen med 6,3 procent, mätt i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under fjärde kvartalet 2020 minskade konsumtionen med 5,2 procent i fasta priser och kalenderkorrigerade tal, jämfört med fjärde kvartalet föregående år.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen negativt var främst Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice, som jämfört med samma period året innan minskade med 36,1 procent i fasta priser.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck, som jämfört med samma period året innan ökade med 2,1 procent i fasta priser.

Enligt konsumtionsdeflatorn ökade priserna med 0,8 procent.

Uppgifterna för december 2020 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i privat konsumtion i november jämfört med oktober 2020 (i säsongrensade tal) reviderats ned med 0,1 procentenheter till en nedgång på 0,7 procent. Förändringen i privat konsumtion i november 2020 jämfört med november året innan (i kalenderkorrigerade tal) har reviderats ned med 0,2 procentenheter till en nedgång på 5,2 procent.

Nedan diagram visar den säsongrensade månadsutvecklingen och den kalenderkorrigerade årsutvecklingen i fasta priser för de senaste tolv månaderna. Tabellen som visar utvecklingstalen i årstakt, både totalt och per varu-och tjänstegrupp, har flyttats till produktsidan under Tabeller och diagram. Där finns även två diagram: En längre indexserie för säsongrensade värden och en längre tidsserie för den kalenderkorrigerade årsutecklingen i fasta priser.

Säsongrensad månadsutveckling

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, december 2020

Kalenderkorrigerad årsutveckling

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, december 2020

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn ska spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna.

Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indatakällorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi.

Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2015=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fyra månader bakåt.

Kalenderkorrigerade och säsongrensade serier revideras bakåt till och med indexseriens startpunkt.

Nästa publiceringstillfälle

2021-03-09 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se