Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, mars 2022

Minskad hushållskonsumtion i mars 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-05-06 8.00

Hushållens konsumtion minskade med 0,1 procent i mars 2022, jämfört med februari 2022, i säsongrensade tal, fastprisberäknat och kalenderkorrigerat. Jämfört med mars 2021 ökade hushållskonsumtionen med 3,1 procent, mätt i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under första kvartalet 2022 ökade konsumtionen med 3,8 procent i fasta priser och kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma period föregående år.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen negativt var främst Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror som jämfört med samma period året innan minskade med 9,9 procent i fasta priser.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice som jämfört med samma period året innan ökade med 52,3 procent i fasta priser.

Från mars 2020 började spridningen av covid-19 påverka hushållskonsumtionen. Vid tolkning av jämförande statistik, som till exempel årsutvecklingstal, bör detta beaktas.

Enligt konsumtionsdeflatorn ökade priserna med 5,2 procent.

Uppgifterna för mars 2022 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i privat konsumtion i februari 2022 jämfört med januari 2022 (i säsongrensade tal) reviderats upp med 0,4 procentenheter till en uppgång på 0,2 procent. Förändringen i privat konsumtion i februari 2022 jämfört med februari året innan (i kalenderkorrigerade tal) har reviderats upp med 0,4 procentenheter till en ökning på 3,8 procent.

Säsongrensad månadsutveckling
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, mars 2022

Kalenderkorrigerad årsutveckling, fasta priser
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, mars 2022

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn ska spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna.

Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indatakällorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi.

Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2015=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fyra månader bakåt.

Kalenderkorrigerade och säsongrensade serier revideras bakåt till och med indexseriens startpunkt.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistikmeddelande i serien publiceras 2022-06-09 kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se