Till innehåll på sidan

Utrikeshandel med tjänster, kvartal 2 2020

Stark nedgång i utrikeshandeln med tjänster andra kvartalet 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-09-07 9.30

Coronapandemin påverkar utrikeshandeln med tjänster, och i andra kvartalet 2020 ses en kraftig nedgång i såväl tjänsteexport som tjänsteimport. Exporten minskade med 17 procent och importen minskade med 18 procent jämfört med samma period året innan.

Stärkt netto

Tjänsteexporten minskade med 17 procent och tjänsteimporten minskade med 18 procent i kvartal 2 2020. Detta kan jämföras med utvecklingen för kvartal 2 2019, där exporten ökade med 16 procent och importen ökade med 17 procent.

Värdet av Sveriges tjänsteexport uppgick under det andra kvartalet till 143 miljarder kronor. Tjänsteimporten uppgick till 144 miljarder kronor, vilket ger ett negativt netto på minus 0,8 miljarder kronor. Nettot har stärkts jämfört med samma kvartal förra året, då det uppgick till minus 3,1 miljarder kronor.

Kraftig nedgång i resor

Flera tjänsteslag har minskat under kvartalet. En tydlig effekt av coronapandemin syns på tjänsteslaget resor, där exporten minskat med 73 procent och importen minskat med 81 procent. Samma kvartal förra året utgjorde resor 13 procent av den totala tjänsteexporten och 20 procent av tjänsteimporten. Dessa andelar har i kvartal 2 2020 sjunkit till 4 procent av exporten och 5 procent av importen.

Även transporter har påverkats påtagligt av coronapandemin, och då i synnerhet flygtransporter. Exporten av flygtransporter har minskat med 77 procent och importen har även den minskat med 77 procent jämfört med kvartal 2 2019. Övriga transporter har inte påverkats lika starkt och utvecklingstalen är mindre extrema.

På exportsidan har avgifter för användning av immateriella rättigheter minskat med 17 procent och övriga affärstjänster (där bland annat forsknings- och utvecklingstjänster, administrativa tjänster och marknadsföringstjänster ingår) har minskat med 9 procent. Tele-, data- och informationstjänster har minskat med 4 procent.

På importsidan har däremot avgifter för användning av immateriella rättigheter ökat, med 45 procent. Tele-, data- och informationstjänster har ökat med 9 procent, och övriga affärstjänster har ökat med 1 procent.

Export och import, fördelat på tjänsteslag, kvartal 1 2020
  Export Import
Tjänsteslag     Andel i % Förändring i %     Andel i % Förändring i %
  2020K2 2019K2 2020K2 2020K2/2019K2 2020K2 2019K2 2020K2 2020K2/2019K2
Totalt 143 483 173 176 100,0 ‑17,1 144 290 176 253 100,0 ‑18,1
Bearbetning av varor 2 931 3 629 2,0 ‑19,2 2 995 4 118 2,1 ‑27,3
Underhåll- och reparationstjänster av varor 674 1 106 0,5 ‑39,1 823 1 066 0,6 ‑22,8
Transporter 17 635 23 949 12,3 ‑26,4 20 182 29 594 14,0 ‑31,8
Resor 6 018 22 057 4,2 ‑72,7 6 659 34 386 4,6 ‑80,6
Byggtjänster 1 364 1 584 1,0 ‑13,9 3 283 4 659 2,3 ‑29,5
Försäkrings- och pensionstjänster 2 658 1 751 1,9 51,8 1 788 1 972 1,2 ‑9,3
Finansiella tjänster 8 394 8 041 5,9 4,4 4 419 4 608 3,1 ‑4,1
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 17 110 20 564 11,9 ‑16,8 21 452 14 842 14,9 44,5
Tele-, data-, och informationstjänster 31 497 32 932 22,0 ‑4,4 23 764 21 717 16,5 9,4
Övriga affärstjänster 41 329 45 622 28,8 ‑9,4 55 992 55 478 38,8 0,9
Personliga tjänster, kultur m.m. 12 727 10 773 8,9 18,1 2 372 3 197 1,6 ‑25,8
Övriga offentliga varor och tjänster 1 147 1 168 0,8 ‑1,8 559 616 0,4 ‑9,3

Revideringar

Kvartal 1 2020 har reviderats.

Definitioner och förklaringar

Vad är Utrikeshandel med tjänster?

Statistiken om utrikeshandel med tjänster avser all Sveriges tjänstehandel mot omvärlden. Statistiken redovisas kvartalsvis och utgör underlag till såväl Nationalräkenskaperna som Betalningsbalansens bytesbalans. Under Fördjupad information förklaras varför tjänstehandeln i Nationalräkenskaperna och Betalningsbalansen ibland skiljer sig från denna statistik.

Nästa publiceringstillfälle

2020-12-07 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Tea Unnebäck

Telefon
010-479 40 10
E-post
tea.unneback@scb.se