Till innehåll på sidan

Hushållens boendeutgifter 2021

Hushållen använder en femtedel av inkomsten för att betala för boendet år 2021

Statistiknyhet från SCB 2022-11-23 8.00

År 2021 är hushållens medianutgift för boendet ungefär 78 000 kronor. I äganderätt är medianutgiften 86 000 kronor medan hushåll i hyresrätt betalar 77 000 kronor och hushåll i bostadsrätt betalar 73 000 kronor. För att betala för boendet använder hushållen en femtedel av sin disponibla inkomst.

Hushåll i hyresrätt är de som använder störst del av den disponibla inkomsten för att betala för boendet, trots att de inte har den största boendeutgiften. De använder ungefär en fjärdedel, eller 27 procent, av inkomsten. Hushåll i bostadsrätt använder ungefär 19 procent och hushåll i äganderätt 16 procent. Att boendeutgiftens andel av den disponibla inkomsten är större för hushåll i hyresrätt beror inte på att de har högre boendeutgift utan på att de i genomsnitt har lägre disponibel inkomst.

Boendeutgiften i procent av den disponibla inkomsten per hushåll efter upplåtelseform, år 2021, Medianvärde

diagram

Av olika typer av hushåll är det de ensamstående, med respektive utan barn, som använder störst del av inkomsten till boendeutgiften. De använder 26 respektive 27 procent. Hushåll med fler vuxna, och därmed fler möjliga inkomster, lägger i genomsnitt en mindre del av inkomsten på boendet. Grupperna sammanboende, med respektive utan barn, och övriga hushåll lägger mindre än 20 procent av inkomsten på sitt boende.

Boendeutgiften i procent av den disponibla inkomsten per hushåll efter hushållstyp, år 2021, Medianvärde

diagram

Definitioner och förklaringar

Med äganderätt avses friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus som hushållet äger.

Bostadsrätt är en bostad i ett småhus eller flerbostadshus som ägs av en bostadsrättsförening i vilken man själv är medlem.

Med hyresrätt avses hyresrätt i första hand, både i småhus och i flerbostadshus.

Boendeutgift hyresrätt: Boendeutgift utgörs av summan av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation.

Boendeutgift bostadsrätt: Boendeutgift avser summan av avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift och amortering samt egna utgifter för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.

Boendeutgift äganderätt: Boendeutgift avser summan av ränteutgift, tomträttsavgäld, amortering, driftsutgift (tex. uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) samt utgift för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.

Med skatteeffekt avses en minskning eller ökning av skatt på grund av skattereduktion för underskott av kapital och för underhåll och reparation som avser bostaden samt hushållets fastighetsavgift för bostaden.

Hushållen som redovisas görs utifrån begreppet kosthushåll. Med kosthushåll menas de personer som bor i samma bostad och har gemensam hushållning. I kosthushållet ingår även barn som är 20 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning.

Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de hushåll som de utvalda individerna tillhör.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Karin Rosén Karlsson

Telefon
010-479 69 98
E-post
karin.rosen@scb.se

Marcus Vingren

Telefon
010-479 63 12
E-post
marcus.vingren@scb.se