Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2020. Preliminär statistik för riket

Spannmålsskörden sex miljoner ton – mer havre men mindre höstvete i år

Statistiknyhet från SCB och Jordbruksverket 2020-11-16 9.30

Årets totalskörd av spannmål beräknas till sex miljoner ton, vilket är i nivå med förra årets resultat. Totalskörden är elva procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, där år 2018 sticker ut med missväxt på grund av torka och värme. Även i år har torrt väder minskat skördenivåerna på en del håll i landet.

Torka efter vårsådden och även senare under odlingssäsongen har lokalt minskat skördeutfallet. Men flertalet platser i landet har fått normala regnmängder. I Norrland har ihållande höstregn försenat skörden, och delar av arealerna befaras bli obärgade.

Höstvetearealen minskade med 20 000 hektar jämfört med förra årets rekordstora areal, och totalskörden minskade med 260 000 ton. Hälften av den totala spannmålsskörden utgörs av höstvete.

Havrearealen ökade med 35 000 hektar, och totalskörden av havre ökade med 144 000 ton, till totalt 815 500 ton. Det är den största havreskörden sedan år 2013.

Raps- och rybsskörden minskade med tio procent

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 344 100 ton, vilket är tio procent mindre än i fjol. Minskningen beror främst på lägre hektarskörd och minskad areal av den dominerande höstrapsen. Jämfört med femårsgenomsnittet är totalskörden av raps och rybs sju procent större i år.

Totalskörden av ärter tangerar fjolårsnivån

Den totala skörden av ärter beräknas till 74 300 ton, vilket är i nivå med både fjolårsskörden och femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor beräknas preliminärt till 56 500 ton, vilket är i nivå med förra årets totalskörd men 31 procent under femårsgenomsnittet.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning och resultat för enskilda grödor publiceras i Statistiska meddelanden JO 19 SM 2001 som finns på SCB:s webbplats www.scb.se under "Jord- och skogsbruk, fiske".

Statistikdatabaser

Tidsserier med den slutliga skördestatistiken finns tillgängliga i SCB:s statistikdatabas (www.scb.se) och i Jordbruksverkets statistikdatabas (www.jordbruksverket.se). I Jordbruksverkets statistikdatabas finns även den preliminära skördestatistiken. För en del av grödorna finns tidsserier med skördestatistik från och med år 1913. 

Mer om statistiken

Mer information om statistiken samt tabeller och diagram finns på SCB:s och Jordbruksverkets webbplatser.

Nästa publiceringstillfälle

Den nu publicerade preliminära statistiken baseras på uppgifter från ett delurval av 1 110 gårdar. Säkrare resultat som bygger på uppgifter från hela urvalet, 4 442 gårdar, kommer att redovisas den 14 december i Statistiska meddelanden, JO 19 SM 2002. Då redovisas resultaten även på länsnivå och för jordbrukets åtta produktionsområden.
Uppgifter om höstsådda arealer år 2020 kommer att publiceras den 30 november i JO 18 SM 2001.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se