Till innehåll på sidan

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2019

Rekordstor ekologisk spannmålsskörd förra året

Statistiknyhet från SCB 2020-06-24 9.30

Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 403 300 ton under 2019. Det är den största skörden någonsin och den motsvarar nästan 7 procent av den totala spannmålsskörden.

Jämfört med 2018, då torkan och värmen ledde till missväxt, blev den ekologiska spannmålsskörden mer än dubbelt så stor under 2019. Jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren är det en ökning med 52 procent. Den ekologiska höstveteskörden ökade mest jämfört med 2018 och uppgick till 134 100 ton under 2019.

Arealerna med spannmål som var godkända för produktion av grödor som kan säljas med ekologisk märkning har pendlat mellan 80 000 och 90 000 hektar under de fem föregående åren, men nådde rekordnivån 106 100 hektar under 2019. Under samma period har andelen av höstvete ökat, som är den mest högavkastande grödan bland spannmålsgrödorna.

Ekologiskt odlade oljeväxter ökade också

Totalskörden av raps och rybs som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning blev 14 000 ton under 2019. Merparten utgörs av höstraps som skattas till 12 800 ton, en ökning med 54 procent jämfört med 2018. Men den ekologiska höstrapsskörden är mindre än motsvarande skörd från år 2017, som då nådde 15 400 ton.

Ekologisk matpotatis i nivå med 2018

Totalskörden av matpotatis godkänd för försäljning med ekologisk märkning beräknas för riket till 35 900 ton, vilket är i nivå med 2018 års resultat. Störst omfattning hade odlingen i Västra Götalands, Skåne och Gotlands län. Nästan 10 procent av matpotatisarealen i landet odlades ekologiskt under 2019.

Skördenivåer vid ekologisk och konventionell odling

En mer utförlig redovisning av denna undersökning och resultat för enskilda grödor publiceras i Statistiska meddelanden JO 14 SM 2001, som finns på SCB:s webbplats under Jord- och skogsbruk, fiske, och på Jordbruksverkets webbplats under Statistik. Här jämförs hektarskördar vid ekologisk och konventionell odling för olika grödor och regioner.

Statistiska meddelanden

Jordbruksverket.se

Mer om statistiken

Mer information om statistiken finns på SCB:s och Jordbruksverkets webbplatser i en särskild kvalitetsdeklaration.

Tidigare publiceringar

Uppgifter om skördar vid ekologisk och konventionell odling har samlats in sedan år 2003. Resultaten finns redovisade i Statistiska meddelanden, serie JO 14. Statistiken baseras på uppgifter från lantbrukare som använder de olika odlingsformerna i praktisk drift.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se