Till innehåll på sidan

Uppkommet avfall

Ton

BranschUppkomna avfallsmängder 2016
Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 804 400
Utvinning av mineral 109 720 100
Livsmedels-; dryckesframställning; tobaksvarutillverkning 869 700
Textilvaru-; klädes-; lädertillverkning 16 100
Trä- och trävarutillverkning 242 000
Pappers- och pappersvarutillverkning; grafisk industri 1 472 000
Industri för stenkols- och raffinerade petroleumprodukter 18 200
Kemikalie-; läkesmedels-; gummi- och plastvarutillverkning 327 600
Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 219 300
Stål- och metallframställning; metallvarutillverkning 1 702 700
Tillverkning: Datorer, elektronik, optik; elapparatur; övriga maskiner; motorfordon; andra transportmedel 777 400
Möbeltillverkning; annan tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater 155 200
Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 861 600
Vattenförsörjning; avloppsrening;sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning 232 200
Avfallshantering; återvinning 6 190 100
Byggverksamhet 9 811 000
Tjänsteproducenter 2 180 200
Partihandel med avfallshantering och skrot 615 100
Hushållssektorn 4 410 900
Totalt 141 625 700

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-06-14

Har du frågor om statistiken?

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se

Naturvårdsverket

E-post
avfallsstatistik@naturvardsverket.se