Till innehåll på sidan

De 10 största kemikalierna med avseende på antal produkter

1 000-tal ton, år 2010

Diagram

Metylisotiazoloner: 5-Kloro-2-metyl-3(2H)isotiazolon och 2-Metyl-3(2H)isotiazolon, 5-Kloro-2-metyl-3(2H)isotiazolon samt blandningar av dessa två ämnen. Omfattar CAS-nummer 26172-55-4, 2682-20-4 och 55965-84-9. Mängden är endast är 108 ton och syns därför inte i diagrammet.

Mängden 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, som inte heller syns i diagrammet, är 104 ton. Alifatisk medeltung lacknafta i figuren är två hopslagna CAS-nr, 64742-82-1 och 64742-88-7. Diagrammet är sorterat efter antalet produkter per ämne. Antalet produkter för de aktuella ämnena ligger i intervallet 2 293 till 26 048 stycken. (Antalet produkter framgår inte av diagrammet).

Kommentarer

Uppgiftslämnare är inte skyldig att ange hur stor del av den totala kvantiteten av produkten som är konsumenttillgänglig. I dessa fall skattas konsumenttillgänglig del med hela produktens kvantitet, vilket ger en viss överskattning.

Mer om statistiken

Källa
Kemikalieinspektionen (KemI)

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30