Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper - Branschfördelade miljöskatter 2019 och totala miljöskatter 2020

Miljöskatteintäkterna minskade 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-06-16 9.30

Intäkterna från miljöskatter uppgick till 99 miljarder kronor 2020 vilket är en minskning med 2 miljarder kronor jämfört med året innan. Hushållen bidrar mest till intäkterna från koldioxid- och energiskatten trots att det är tillverkningsindustrin som står för störst växthusgasutsläpp.

Under 2020 uppgick statens miljöskatteintäkter till 99 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär 2 procent av Sveriges BNP. 2020 minskade statens miljöskatteintäkter med 2 miljarder kronor jämfört med 2019. Sett till hela tidsperioden 1993-2020 har de totala miljöskatteintäkterna fördubblats. Miljöskatteintäkterna som procent av BNP och procent av totala skatter har dock en nedåtgående trend sedan 1993, vilket innebär att miljöskatterna inte ökar i samma takt som andra delar av ekonomin och totala skatter.

Två nya miljöskatter infördes under 2020, avfallsförbränningsskatten och skatt på plastbärkassar, som generade skatteintäkter om 0,2 miljarder vardera under 2020. Pandemin som pågått under större delen av 2020 har påverkat storleken på intäkterna från vissa miljöskatter, exempelvis minskade intäkterna från flygskatten på grund av minskat flygande.

Totala miljöskatter, samt miljöskatter som procent av BNP och av totala skatter 1993-2020
Miljöräkenskaper - Branschfördelade miljöskatter 2019 och totala miljöskatter 2020

* BNP och totala skatter är preliminära.

Miljöskatteintäkterna kommer främst från energiskatter

Miljöskatterna delas in i energiskatter, transportskatter, skatter på föroreningar och skatt på naturresurser. Allra mest bidrar de energirelaterade skatterna till miljöskatteintäkterna, de utgjorde 75 procent av de totala miljöskatterna 2020. Energiskatterna består bland annat av energiskatt på bränslen, koldioxidskatt och elektricitetsskatt. Därefter kommer transportskatter som bland annat består av fordonsskatten, trängselavgifter och flygskatten. Transportskatterna utgjorde 22 procent av de totala miljöskatteintäkterna 2020.

Miljöskatteintäkter per miljöskatteområde, 2008-2020, miljarder kronor

Diagram: Miljöskatteintäkter per miljöskatteområde, 2008-2020, miljarder kronor

Miljöskatteintäkterna ökar från hushållen, näringslivet och offentlig sektor

Det senaste referensåret för de branschfördelade miljöskatterna är 2019. Då ökade miljöskatteintäkterna från hushållen med 2 procent och offentlig sektor med 10 procent jämfört med året innan. Samtidigt ökade intäkterna från näringslivet med 6 procent 2019 jämfört med året innan, bland annat på grund av att intäkterna från utsläppsrätter ökade med 0,9 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med över 200 procent jämfört med 2018. Detta beror på att utsläppsrättspriserna ökade markant mellan 2018 och 2019.

Ändringar i energi- och koldioxidskatternas skattesatser för diesel ledde till ett skifte av intäkter från koldioxid- till energiskatten mellan 2018 och 2019. Ökande intäkter från energiskatten är den största orsaken till ökningen för de totala miljöskatteintäkterna. Även intäkterna från fordonsskatten har ökat mellan 2018 och 2019. Det beror på att det koldioxidbaserade skattesystemet, bonus malus-systemet som infördes den 1 juli 2018, genererar mer skatteintäkter.

Miljöskatteintäkter uppdelat på hushåll, näringsliv och offentlig sektor, 2008-2019, miljarder kronor

Diagram: Miljöskatteintäkter uppdelat på hushåll, näringsliv och offentlig sektor, 2008-2019, miljarder kronor

Hushållen bidrar mest till intäkterna från koldioxid- och energiskatten

Hushållen betalade 42 procent av koldioxidskatten och 53 procent av energiskatten under 2019, medan de bara står för 16 procent av Sveriges växthusgasutsläpp samma år. Samma år släppte tillverkningsindustrin ut 27 procent av Sveriges växthusgasutsläpp men betalade bara 10 procent av koldioxidskatten och 4 procent av energiskatten. Detta beror på särskilda undantag från dessa skatter för tillverkningsindustrin.

Energi- och koldioxidskatt samt totala växthusgasutsläpp 2019, per näringsgren (SNI 2007) i procent

Diagram:Miljöräkenskaper - Branschfördelade miljöskatter 2019 och totala miljöskatter 2020

Information om revidering

Branschfördelningen för enskilda och totala skatter har reviderats sedan förra publiceringen. Flygskatten och kemikalieskatten är numera branschfördelade. En residensjustering har också införts, som allokerar skatter som betalats av utländska aktörer till export.
För mer information om vilka revideringar som skett, se Miljöräkenskapernas produktsida under rubriken Dokumentation.

Miljöräkenskaper

Definitioner och förklaringar

Miljöskatter

Den definition av en miljöskatt som används vid SCB är utarbetad av Eurostat och OECD. Den finns idag i den globala statistiska standarden för miljöräkenskaper SEEA Central Framework och möjliggör komparativa studier mellan olika länder. Eurostats definition av en miljöskatt lyder:

“A tax whose tax base is a physical unit (or a proxy of a physical unit) of something that has a proven, specific negative impact on the environment, and which is identified in ESA as a tax."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt, inte dess motiv eller namn. ESA avser European System of Accounts och avser riktlinjerna för beräkning av nationalräkenskaper.

Europeisk statistik

Environmental tax revenues

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering av branschfördelade miljöskatter fram till 2020 kommer att ske under 2022.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Susanna Roth

Telefon
010-479 48 03
E-post
susanna.roth@scb.se