Till innehåll på sidan

Vattenuttag och vattenanvändning 2020

Små förändringar i vattenanvändningen

Statistiknyhet från SCB 2022-11-30 8.00

Den totala vattenanvändningen i Sverige under 2020 var i stort sett oförändrad jämfört med 2015. Dock finns inom vissa användarkategorier större skillnader. Mest påtagligt är ökningen av vattenanvändningen inom jordbruket samt minskningen av havsvattenanvändning inom industrin.

Totalt användes cirka 2,5 miljarder kubikmeter sötvatten i Sverige under 2020, vilket är omkring 4 procent mer än vad som användes under 2015 då statistiken sammanställdes förra gången. Skillnaden är så pass liten att vattenanvändningen med tanke på de osäkerheter som finns i statistiken får betraktas som i princip oförändrad.

Hushållens vattenanvändning låg kvar på ungefär samma nivå som 2015 medan industrin ökade användningen av sötvatten något. Störst förändring har skett inom jordbruket där ökningen är över 30 procent. Industrins användning av havsvatten gick i motsatt riktning och minskade med omkring 15 procent mellan 2015 och 2020.

Industrin använder mest vatten

Industrin är alltjämt den sektor som använder mest vatten. Cirka 61 procent av den totala sötvattenvolymen användes inom industrin. Hushållen stod för drygt 22 procent, övrig användning för 12 procent. Även om jordbruket ökat sin vattenanvändning kraftigt står jordbruket endast för 4 procent av den totala sötvattenanvändningen i landet.

Vattenanvändning per användarkategori år 2015 och 2020
  2015 2020  
Vattenanvändning Miljoner m3 Miljoner m3 Förändring i procent
Hushåll, sötvatten 565 568 0,5
Jordbruk, sötvatten 75 102 36
Industri, sötvatten 1 478 1 551 5
Övrig användning, sötvatten 313 307 ‑2
Industri, havsvatten 639 546 ‑15
Hushåll, havsvatten 1
Total sötvattenanvändning 2 431 2 529 4
Total vattenanvändning 3 070 3 075 0,1

Källa:SCB

Uttag av ytvatten dominerar

Cirka 77 procent av sötvattnet som användes under 2020 var ytvatten, d.v.s. vatten från sjöar och vattendrag. Grundvatten stod för 14 procent och de återstående 9 procenten kunde av mättekniska skäl inte fördelas mellan grund- och ytvatten. Totalt sett har vattenuttagets fördelning mellan grund- och ytvatten varit relativt stabil över en längre tid. Det har dock skett vissa förändringar regionalt. I norra Sverige har direktuttag av ytvattenuttag minskat och ersatts av grundvatten med konstgjord infiltration. Grundvatten med konstgjord infiltration är tekniskt sett ytvatten som leds in och filtreras genom naturliga grusavlagringar innan det pumpas upp för användning. I södra Sverige har det skett en viss förskjutning från grundvatten till ytvatten.

Vattenuttag efter typ av vatten 1970-2020, miljoner kubikmeter

diagram

Källa: SCB

Enskilda uttag dominerar totalt sett – men inte för dricksvatten

Totalt sett dominerar enskilda vattentäkter, mycket på grund av industrins stora uttag av vatten från egna täkter. Av det totala vattenuttaget var 66 procent från egna täkter. När det gäller dricksvatten till hushållen gäller dock det omvända. Omkring 87 procent av det dricksvatten som konsumeras av hushållen kommer från kommunala vattentäkter.

Havsvatten i kranen

Under de senare åren har torka och vattenbrist utgjort ett allt ökande problem, framförallt i södra Sverige. För att klara försörjningen av kommunalt dricksvatten har vissa kustkommuner i områden med vattenbrist byggt anläggningar för avsaltning av havsvatten. Totalt sett är dock andelen avsaltat havsvatten fortfarande försvinnande liten, inte ens 1 procent av den kommunala vattenförsörjningen. För att säkra tillgången på dricksvatten i ett torrare och varmare klimat kan dock avsaltningsanläggningar komma att bli vanligare i framtiden.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69
E-post
linus.rispling@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se