Till innehåll på sidan

Resultaträkning för näringslivet totalt (exklusive SNI K+O+T+U) 2014–2018

Miljoner kronor

  2014 2015 2016 2017 2018
Nettoomsättning exkl. punktskatter 7 324 076 7 722 775 8 019 369 8 539 586 9 111 437
Övriga rörelseintäkter 211 688 221 940 241 984 267 297 292 077
Kostnader för råvaror, handelsvaror ‑3 526 078 ‑3 718 335 ‑3 886 247 ‑4 211 069 ‑4 549 517
Övriga externa kostnader ‑1 725 918 ‑1 793 843 ‑1 827 643 ‑1 917 781 ‑2 050 921
Löner och andra personalkostnader ‑1 014 175 ‑1 063 704 ‑1 113 163 ‑1 159 458 ‑1 219 905
Sociala avgifter och övriga personalkostnader ‑433 835 ‑459 761 ‑492 823 ‑535 223 ‑561 592
Summa personalkostnader ‑1 448 010 ‑1 523 466 ‑1 605 986 ‑1 694 680 ‑1 781 497
Övriga rörelsekostnader ‑62 729 ‑66 825 ‑87 128 ‑76 978 ‑82 234
Summa av- och nedskrivningar ‑268 421 ‑299 936 ‑287 506 ‑298 532 ‑304 879
Rörelseresultat 504 608 542 311 566 843 607 843 634 467
Resultat från finansiella investeringar 217 052 409 045 417 116 450 783 555 720
Resultat efter finansiella poster 721 661 951 356 983 959 1 058 626 1 190 186
Bokslutsdispositioner ‑8 867 46 690 ‑50 065 ‑47 134 ‑66 183
Skatt på årets resultat ‑75 208 ‑111 061 ‑104 342 ‑107 689 ‑121 721
Årets resultat 637 586 886 985 829 552 903 803 1 002 283

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-06

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se