Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, augusti 2020

Fortsatt minskning av nyregistrerade bilar med knappt 13 procent i augusti

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2020-09-02 9.30

Under augusti 2020 nyregistrerades 26 545 personbilar. Det är en minskning med 12,9 procent jämfört med augusti föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2020
Fordonsstatistik, augusti 2020

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i augusti 29,4 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 18,5 procent av nyregistreringarna, en minskning med 10,3 procentenheter jämfört med augusti föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 27 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,1 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus malus-systemet från och med 1 januari 2020, kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 24 707 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 1 838 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten minskat med 4,7 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 3 444 under augusti. Det är en minskning med 46,6 procent jämfört med augusti året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 008, en minskning med 50,4 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 436. Det är en ökning med 14,1 procent jämfört med augusti 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus-malus-systemet.

Nyregistreringar januari–augusti 2020

Mellan januari-augusti 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 20,6 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 40 719. Det är en minskning med 47,9 procent jämfört med samma period föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari – augusti 2020
Personbilar, fördelade på drivmedel januari - augusti
2020
januari- augusti
2019
Förändring
i procent
Personbilar 181 951 229 249 ‑20,6
därav bensin 69 074 105 646 ‑34,6
därav diesel 40 719 78 213 ‑47,9
därav el 12 737 10 490 21,4
därav elhybrider 22 959 17 704 29,7
därav laddhybrider 34 128 13 858 146,3
därav etanol 53 276 ‑80,8
därav gas 2 263 3 044 ‑25,7

*Elhybrider inkluderar även mildhybrider.

Nyregistrering av fordon under 2020 fördelade på fordonsslag
Fordonsslag januari -augusti
2020
januari-augusti
2019
Förändring
i procent
Personbilar 181 951 229 249 ‑20,6
därav husbilar 3 575 3 712 ‑3,7
Lätta lastbilar 18 827 32 690 ‑42,4
Tunga lastbilar 3 943 5 502 ‑28,3
Bussar 1 099 1 131 ‑2,8
Släpvagnar 41 149 37 698 9,2
därav husvagnar 3 245 3 067 5,8
Traktorer 7 077 6 793 4,2
MC 11 272 10 682 5,5
Mopeder klass 1 13 721 12 282 11,7
Snöskotrar 4 024 5 381 ‑25,2
Terränghjulingar 2 517 3 122 ‑19,4

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida:

Trafikanalys

eller SCB:s hemsida:

SCB-Fordonsstatistik

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet om nyregistreringar för september publiceras den 2 oktober 2020 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för Uppdragstjänster

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se