Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, november 2020

Antalet nyregistrerade bilar minskade med knappt 12 procent i november

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2020-12-02 9.30

Under november 2020 nyregistrerades 27 443 personbilar. Det är en minskning med 11,8 procent jämfört med november föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2020
Fordonsstatistik, november 2020

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i november 37,3 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 12,7 procent av nyregistreringarna, en minskning med 16,1 procentenheter jämfört med november föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 30,1 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,9 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus-malus-systemet från och med 1 januari 2020, kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 21 759 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 5 684 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten minskat med 13 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 3 907 under november. Det är en minskning med 21,0 procent jämfört med november året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 290, en minskning med 22,2 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 617. Det är en minskning med 13,7 procent jämfört med november 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus-malus-systemet.

Nyregistreringar januari–november 2020

Mellan januari- november 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 15,8 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 53 418. Det är en minskning med 48,4 procent jämfört med samma period föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari – november 2020
Personbilar, fördelade på drivmedel januari - november
2020
januari- november
2019
Förändring
i procent
Personbilar 268 222 318 596 ‑15,8
därav bensin 93 593 146 069 ‑35,9
därav diesel 53 418 103 509 ‑48,4
därav el 21 489 14 164 51,7
därav elhybrider 40 538 27 793 45,9
därav laddhybrider 55 800 21 684 157,3
därav etanol 67 765 ‑91,2
därav gas 3 293 4 589 ‑28,2

*Elhybrider inkluderar även mildhybrider.

Nyregistrering av fordon under 2020 fördelade på fordonsslag
Fordonsslag januari -november
2020
januari-november
2019
Förändring
i procent
Personbilar 268 222 318 596 ‑15,8
därav husbilar 4 473 4 533 ‑1,3
Lätta lastbilar 29 372 44 795 ‑34,4
Tunga lastbilar 5 744 7 471 ‑23,1
Bussar 1 380 1 280 7,8
Släpvagnar 54 242 48 604 11,6
därav husvagnar 3 916 3 651 7,3
Traktorer 9 615 9 425 2,0
MC 13 035 12 459 4,6
Mopeder klass 1 17 998 15 572 15,6
Snöskotrar 5 967 7 636 ‑21,9
Terränghjulingar 3 270 4 074 ‑19,7

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida:

Trafikanalys

eller SCB:s hemsida:

SCB-Fordonsstatistik

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet om nyregistreringar för december publiceras den 7 januari 2021 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för Uppdragstjänster

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se