Till innehåll på sidan

Bäst matchning för utbildade inom hälso- och sjukvården

Statistiknyhet från SCB 2018-12-20 9.30

Åtta av tio anställda arbetar i ett yrke som i någon grad matchar utbildningen. Eftergymnasialt utbildade har i högre utsträckning än gymnasialt utbildade ett yrke som överensstämmer med utbildningen. Bäst är matchningen för utbildade inom hälso- och sjukvårdsområdet men den är även bra för flertalet lärarutbildningar.

Av samtliga anställda i åldrarna 20–64 år arbetade år 2016 närmare åtta av tio i ett yrke som i någon grad matchade utbildningen. Matchningen är generellt sett bättre bland eftergymnasialt utbildade än bland dem som har en gymnasial utbildning.

Det är dock stora skillnader mellan olika gymnasiala yrkesutbildningar. Byggutbildade samt vård- och omsorgsutbildade har hög matchning på arbetsmarknaden. Däremot är andelen som har ett yrke som bedöms matcha utbildningen lägre bland restaurang- och livsmedelsutbildade, barn- och fritidsutbildade samt handels- och administrationsutbildade.

Även bland eftergymnasiala utbildningar är skillnaderna stora. Andelen anställda som arbetar i ett helt matchande yrke varierar mellan olika eftergymnasiala utbildningar från knappt hälften till så gott som samtliga i utbildningsgruppen.

God matchning har utbildningsgrupper inom hälso- och sjukvården, exempelvis läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och tandläkare. Detsamma gäller de flesta lärargrupper samt polisutbildade. Utbildningar som har god matchning på arbetsmarknaden har ofta tydliga målyrken, exempelvis legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården eller utbildningsområdet.

Det är däremot betydligt färre av de utbildade inom humaniora och konst som har ett yrke som matchar utbildningen. Mindre än hälften av dem med humanistisk högskoleutbildning eller konstnärlig eftergymnasial utbildning har ett yrke som helt bedöms matcha utbildningen.

Resultaten är hämtade från rapporten Matchningen på arbetsmarknaden – sambandet mellan utbildning och yrke. Denna rapport belyser hur matchningen mellan utbildning och yrke ser ut på dagens arbetsmarknad. Studien visar i vilka yrken anställda med olika utbildningsbakgrund arbetar, samt i vilken utsträckning de arbetar i ett yrke som bedöms matcha deras utbildning.

Definitioner och förklaringar

Matchningsbedömningarna som används i denna rapport bygger på det omfattande bedömningsarbetet som görs i samband med SCB:s långsiktiga prognos Trender och prognoser. I bedömningarna tas hänsyn till såväl ämnes- som nivåmatchning.

Ämnesmatchning anger hur väl utbildningens inriktning eller ämnesområde stämmer överens med yrkets ämnesområde.

Nivåmatchning anger hur väl utbildningsnivån stämmer överens med den utbildningsnivå som normalt krävs för yrket.

Helt matchad innebär att utbildningens och yrkets ämnesinriktning bedöms stämma helt överens, samt att utbildningsnivån bedöms vara rätt för det aktuella yrket.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.