Till innehåll på sidan

Befolkningens utbildning och sysselsättning 2018:

Större andel av de högutbildade förvärvsarbetar

Statistiknyhet från SCB 2020-06-16 9.30

Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och förvärvsintensitet. Det är en större andel av den högutbildade delen av befolkningen som förvärvsarbetar, än den med lägre utbildning.

Med högutbildade avses här personer med eftergymnasial utbildning på minst tre år, och med låg­utbildade avses personer som genomgått folk- eller grundskola. År 2018 förvärvsarbetade 81 procent av befolkningen i åldern 25–64 år. Motsvarande andel för hög­utbildade var 89 procent. Bland lågutbildade var 61 procent förvärvsarbetande.

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män i befolkningen totalt. Det gäller också bland de förvärvsarbetande. Trots det positiva sambandet mellan utbildningsnivå och förvärvsarbete är kvinnor totalt sett förvärvs­arbetande i något lägre utsträckning än män, 80 respektive 83 procent i åldern 25–64 år förvärvs­arbetade under år 2018.

När det gäller högutbildade personer förvärvs­arbetade en något större andel kvinnor än män. Bland dem som enbart har gått i grundskolan eller folkskolan är skillnaden större. Av dessa förvärvs­arbetade 68 procent av männen, men endast 51 procent av kvinnorna.

Andelen förvärvsarbetande 2018 i befolkningen (25–64 år) efter utbildningsnivå och kön. Procent

Högst andelar högutbildade som förvärvsarbetar finns i Jämtlands och Västernorrlands län

Andelen förvärvsarbetande i länen varierar mellan 77 och 85 procent av befolk­ningen i åldern 25–64 år. Andelen högutbildade personer som förvärvsarbetar varierar mellan 85 och 93 procent. 

Högst förvärvsintensitet bland hög­utbild­ade hade Västernorrlands och Jämtlands län, med 93 respektive 92 procent förvärvs­arbetande. Lägst hade Skåne län med 85 procent. 

Skillnaden mellan länen är större när det gäller de med lägre utbildningsnivå. Totalt förvärvs­arbetade 61 procent av dem med högst förgymnasial utbildning. Högst förvärvs­intensitet bland lågutbildade hade Hallands län med 68 procent. I Jönköpings, Gotlands och Jämtlands län var också förvärvsintensiteten hög bland lågutbildade. Lägst andel förvärvs­arbetande bland de lågutbildade hade Skåne, Västmanlands och Södermanlands län. 

Även bland kommunerna är det mindre skillnader i de högutbildades förvärvs­­intensitet jämfört med lågutbildades. Högst andelar förvärvsarbetande med hög utbildning finns i Habo, Nykvarns och Lekebergs  kommuner. I Habo kommun förvärvsarbetade 97 procent av de högutbildade. Den högsta förvärvs­intensiteten bland lågutbildade finns i Nykvarns och Habo kommuner, 81 respektive 78 procent.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se