Till innehåll på sidan

Kvalitetshöjningen i Utbildningsregistret år 2000

Utbildningsregistret (UREG) har till version 2001-01-01, avseende året 2000, genomgått större kvalitetshöjande förändringar vilket leder till ett tidsseriebrott och gör att jämförelser med tidigare versioner av registret måste göras med stor försiktighet!

1) Svensk Utbildningsnomenklatur, SUN, har genom nya SUN 2000 anpassats till den internationella nomenklaturen ISCED 97 (International Standard Classification of Education). Till skillnad från gamla SUN består SUN 2000 av två delar; en nivådel och en inriktningsdel, som kan användas gemensamt eller var för sig.

2) Ett antal nya uppgiftskällor till UREG har tillkommit. De nya källorna är:

  • Summerade högskolepoäng fr.o.m. 1993 från Högskoleregistret
  • Summerade KOMVUX-poäng fr.o.m. 1988
  • Utländska utbildningar som ekvivalerats av Högskoleverket
  • Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal
  • Sökande till högskolan från Universitets- och Högskoleregistret
  • Grundmaterial från försök med samlade betygsdokument läsåret 98/99.

Nivåförändringar

Detta gör att utbildningsnivån i riket enligt Utbildningsregistret har ökat kraftigt i version 2001-01-01 (avseende året 2000).

Ökningarna, som vilket delvis är en effekt av de ovan beskrivna förändringarna, ligger främst på nivåerna "Treårig gymnasieutbildning" och "Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre".

Andelen av befolkningen med "Treårig gymnasieutbildning" som högsta utbildning har ökat med 1,3 procentenheter. (Jämför ökningen året innan som var 0,5%.)

Ökningen beror till stor del på att många personers samlade komvuxpoäng (1988-1999) bedömts ge motsvarande 3-årig gymnasieutbildning, utan att någon examen tagits ut.

Andelen med "Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre" har ökat med 2,3 procentenheter. (Jfr ökningen året innan som var 0,4%.) Detta är till största delen en effekt av att personer med mer än 120 högskolepoäng efter 1993, men utan examen, förts till denna nivå. Även de andra nya källorna och också nomenklaturbytet ger effekter på denna nivå.

Inriktningsförändringar

Nomenklaturbytet till SUN 2000 ger vissa effekter på uppgifterna om utbildningsinriktning i Utbildningsregistret version 2001-01-01 (avseende året 2000).

Klassificeringen av utbildningsinriktningen enligt SUN 2000 innebär indelningen i inriktningar förändras något.

SUN 2000 består liksom gamla SUN av tio huvudinriktningar (varav en är 'Okänd utbildning'). Dock finns två viktiga skillnader:

Huvudinriktningen 5 i gamla SUN, "Utbildning för transport och kommunikation", har upphört som egen grupp. Transportutbildningar ligger nu huvudsakligen under "Tjänster" (SUN 2000-inriktn 8).

Huvudinriktningen 4 i gamla SUN, "Utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning", har i SUN 2000 delats upp i två nya grupper: "Naturvetenskap, matematik och data" respektive "Teknik och tillverkning" (SUN 2000-inriktning 4 respektive 5).

Avslutning

Rapporten För fördjupad analys av tidsseriebrottet med kvantitativa mått på förändringar, en metodstudie som genomförts, finns för den intresserade läsaren.

För förändringar av Utbildningsregistret under perioden 1990-2000 samt en utförlig beskrivning av registret finns också.