Till innehåll på sidan

Det här är statistik

Statistik beskriver verkligheten i siffror, exempelvis i form av tabeller. Med statistik menas också vetenskapen om metoderna som används för att samla in, bearbeta, analysera och redovisa data.

Välgjord statistik mäter och beskriver verkligheten så nära det går. SCB:s uppdrag är att tillsammans med övriga statistikansvariga myndigheter förse Sverige med oberoende statistik om samhället.

Statistiken som vi på SCB tar fram ger kunskap som ligger till grund för många politiska beslut som fattas i Sverige, som var det ska byggas nya sjukhus eller skolor eller vad som kan göras för att förbättra landets ekonomi.

Vetenskapliga metoder för statistiken

SCB samlar in uppgifter från register eller direkt från personer och företag genom intervjuer eller enkäter. Sedan bearbetar vi uppgifterna och förädlar dem till statistik. Den kan presenteras som ögonblicksbilder eller tidsserier över många år, i form av tabeller, diagram eller kartor.

Vi framställer statistiken enligt vetenskapliga principer för att den ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Exempelvis följer vi vetenskapligt förankrade regler för hur man gör ett bra frågeformulär.

Det är också från vetenskapen vi hämtar metoder för slumpvis urval av tillfrågade till undersökningar, så att alla i den grupp som ska beskrivas får en chans att vara med. Annars ökar risken att statistiken blir osäker. Statistiken kan också bli osäker om det är många utvalda som inte svarar. Därför är det viktigt att så många som möjligt som tillfrågas är med och svarar på undersökningar från SCB.

SCB beskriver samhället

SCB:s uppgift är främst att beskriva samhället. Forskare och analytiker arbetar sedan med att förklara orsaker till olika samhällsfenomen och sambanden mellan dem.

Sverige var tidigt ute med statistik. Redan 1749 togs till exempel den första befolkningssiffran fram.

Här kan du läsa mer om hur vi gör statistik