Till innehåll på sidan

Grundskolan: terminsbetyg årskurs 6

Lämna uppgifterna

Logga in

Längre ned på denna sida finns Instruktioner samt Vanliga frågor med svar för att underlätta ditt uppgiftslämnande, läs gärna igenom det!

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av terminsbetygen i grundskolans årskurs 6. Undersökningen omfattar elever som har avslutat årskurs 6 i grundskolan i kommunala och fristående skolor samt svenska skolor i utlandet.

Uppgifter ska lämnas för samtliga (inklusive nyanlända) elever i årskurs 6 förutom

  • Integrerade särskoleelever som får enstaka grundskolebetyg

Instruktioner

I insamlingen av terminsbetyg i grundskolans årskurs 6 ska alla betyg som eleverna har läst under årskurs 6 redovisas. Om eleven saknar betyg i något ämne ska orsaken (att ämnet inte har undervisats i årskurs 6, att betygsunderlag saknas, anpassad studiegång/timplan, ej obligatoriskt ämne) till att betyg saknas redovisas enligt särskilda koder och vilka dessa är framgår i instruktionen nedan.

Instruktion Betyg årskurs 6 (pdf)

Om eleven läser moderna språk eller modersmål ska en språkkod anges, du hittar de giltiga koderna nedan i dokumentet Språkkoder.

Språkkoder (xlsx)

Du kan antingen lämna uppgifterna via en text- eller Excelfil. Väljer du att använda dig av Excel ska du använda dig av mallen nedan. Tänk på att spara mallen till egen dator innan du börjar fylla i uppgifter.

Excellmall AK6 (xlsx)

Till systemleverantörer

Datafilsbeskrivning (xlsx)

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas under maj månad.

Sista insändningsdatum är 18 juni 2022.

Vanliga frågor

Kan vi skicka flera filer från samma skolenhet?

Nej, det är viktigt att endast skicka in en komplett fil med samtliga elever på skolenheten. Det är alltid den senast inskickade filen som gäller.

Varför får vi fel när vi klistrar in data i Excelmallen?

När man klistrar in uppgifter i Excel måste man använda funktionen klistra in special (högerklicka, välj sedan ”Klistra in special” och markera Text eller Värden).

Var hittar jag min skolas skolenhetskod?

Skolenhetskoder finns under rubriken "Skolenhetskoder" på www.scb.se/skolreg. Klicka på aktuell skolform.

Hur fyller jag i uppgifter för en elev med skyddad identitet?

Elever med skyddade personnummer ska rapporteras med deras korrekta personnummer.

Eleverna har inte läst ämnet i åk 6, hur ska det rapporteras?

Det är det senast satta betyget som ska rapporteras in till SCB. Har eleverna inte fått undervisning i ett ämne varken under höstterminen eller vårterminen i årskurs 6 ska inget betyg sättas. Har eleverna till exempel fått undervisning i slöjd i årskurs 5 men inte i årskurs 6 så ska alltså inget betyg sättas. I dessa fall ska kod Z anges i rapporteringen till SCB.

Hur ska man rapportera när eleven läst svenska som andraspråk i stället för svenska?

Då en elev undervisats i svenska som andraspråk ska betyget A–F, 3 och 9 anges för ämnet svenska som andraspråk och kod 2 anges för ämnet svenska. Kod 2 anges för ämnen som eleven inte betygsatts i och som inte är obligatoriska. Kod 2 är aktuell för ämnena svenska/svenska som andraspråk, ämnet modersmål, samt för de naturorienterande och/eller de samhällsorienterande ämnena som blockbetyg eller ämnesbetyg.

När sätter man blockbetyg i stället för ämnesbetyg i NO/SO?

Om undervisningen i de naturorienterande eller de samhällsorienterande ämnena i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av årskurs 6 får rektorn besluta att ett sammanfattande betyg (blockbetyg) ska sättas. Om till exempel de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi har betygsatts var för sig anges kod 2 för NO-blockbetyg. Om NO-blockbetyg har satts ska kod 2 anges för respektive ämne biologi, fysik och kemi. Om eleverna bara undervisats i ett av NO-ämnena under årskurs 6 ska betyg A-F anges för det ämnet, kod Z anges för de två NO-ämnen som inte undervisats i under årskurs 6, och kod 2 anges för NO-blockbetyg.

Hur ska man rapportera när elev läst alternativ till moderna språk inom ramen för språkval eller inom ramen för elevens val?

Betyg i alternativt ämne, tex. svenska, svenska som andra språk , engelska eller teckenspråk, som elev läst inom ramen för språkval eller inom ramen för elevens val ska inte rapporteras. Istället ska kod 2 anges, dvs. Ej betygssatt i ej obl. ämne. Språkkod ska inte anges utan lämna fält blankt.

Vad betyder kod 9? 

Kod 9 är det som anges som streck (–) i betygskatalogen. Kod 9 anger därmed att betyg saknas pga att eleven varit frånvarande från undervisningen och betygsunderlag saknas.

Vad ska anges för ämnet OVR (övrigt ämne)?

Övrigt ämne innebär för årskurs 6 dans i förberedande dansutbildning. Ett fåtal skolenheter har stöd enligt Förordning (2011:7, 6 a §) att för årskurs 6 sätta betyg i dans i förberedande dansutbildning. Detta betyg redovisas här. De skolor som inte anordnar dansutbildning i enighet med förordningen ska fylla i värde 2 eller lämna blankt.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Aktuellt

Med anledning av det rådande läge i Europa kommer många barn och ungdomar från Ukraina till Sverige under vårterminen 2022. Läs mer om hur nyanlända elever ska hanteras i insamlingen av terminsbetygen i årskurs 6 här Information om nyanlända årkurs 6 (pdf)

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ak6