Till innehåll på sidan

Grundskolan: slutbetyg

Lämna uppgifterna

Logga in

Längre ned på denna sida finns Instruktioner samt Vanliga frågor med svar för att underlätta ditt uppgiftslämnande, läs gärna igenom det!

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av slutbetygen i grundskolans årskurs 9. Undersökningen omfattar elever som har avslutat grundskolan i kommunala och fristående skolor samt svenska skolor i utlandet.

Uppgifter ska lämnas för samtliga (inklusive nyanlända) elever i årskurs 9 förutom:

  • Integrerade särskoleelever som får enstaka grundskolebetyg
  • Upplästa betyg till exempel genom sommarskola

Instruktioner

I insamlingen av slutbetyg i grundskolan årskurs 9 ska betyg redovisas för alla ämnen. Om eleven saknar betyg i något ämne ska orsaken (betygsunderlag saknas, anpassad studiegång/timplan, ej obligatoriskt ämne) till att betyg saknas redovisas enligt särskilda koder och vilka dessa är framgår i instruktionen nedan.

Instruktion AK9 (pdf)

Om eleven läser moderna språk eller modersmål ska en språkkod anges, du hittar de giltiga koderna nedan i dokumentet Språkkoder.

Språkkoder (xlsx)

Du kan antingen lämna uppgifterna via en text- eller Excelfil. Väljer du att använda dig av Excel ska du använda dig av mallen nedan. Tänk på att spara mallen till egen dator innan du börjar fylla i uppgifter.

Excellmall AK9 (xlsx)

Till systemleverantörer

Datafilsbeskrivning (xlsx)

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas under maj månad.

Sista insändningsdatum är 18 juni 2022.

Vanliga frågor

Kan vi skicka flera filer från samma skolenhet?
Nej, det är viktigt att endast skicka in en komplett fil med samtliga elever på skolenheten. Det är alltid den senast inskickade filen som gäller.

Varför får vi fel när vi klistrar in data i Excelmallen?

När man klistrar in uppgifter i Excel måste man använda funktionen klistra in special (högerklicka, välj sedan ”Klistra in special” och markera Text eller Värden).

Var hittar jag min skolas skolenhetskod?

Skolenhetskoder finns under rubriken "Skolenhetskoder" på www.scb.se/skolreg. Klicka på aktuell skolform.

Hur fyller jag i uppgifter för en elev med skyddad identitet?
Elever med skyddade personnummer ska rapporteras med deras korrekta personnummer.

Vilket betyg eller betygskod skall vi ange för de elever som inte läst alla ämnen?

Om en elev saknar betyg i något/några obligatoriska ämnen så kodas det med siffran 9 (bedömningsunderlag saknas, (-) i betygskatalogen). Undantag är elever med anpassad studiegång eller anpassad timplan enligt 3 kap. 12 § och 12 h § skollagen (2010:800) som kodas med siffran 3. I tabellframställningen kommer dock elever med anpassad studiegång eller anpassad timplan behandlas som tidigare och en 3:a kommer att räknas som att eleven ej uppnått målen.

Hur ska man rapportera när en elev läst alternativ till moderna språk inom ramen för språkval eller inom ramen för elevens val?

Betyg i alternativt ämne, tex. svenska, svenska som andra språk, engelska eller teckenspråk, som eleven läst inom ramen för språkval eller inom ramen för elevens val ska inte rapporteras. I stället ska kod 2 anges, dvs. Ej betygssatt i ej obl. ämne. Språkkod ska inte anges utan lämna fält blankt.

Ska elever från särskolan, som är integrerade i en grundskoleklass, tas med?

Nej, endast de elever som är inskrivna i grundskolan berörs. Kontrollera särskilt att inte integrerade särskoleelever som får enstaka grundskolebetyg kommer med i filen.

Varför får vi fel när vi klistrar in data i Excelmallen?

När man klistrar in uppgifter i Excel måste man använda funktionen klistra in special (högerklicka, välj sedan ”Klistra in special” och markera Text eller Värden).

Vad ska anges för ämnet OVR (övrigt ämne)?

OVR står för ”övrigt ämne”, det vill säga dans i förberedande dansutbildning och judiska studier. De skolor som inte har dessa ämnen ska fylla i värde 2 eller lämna blankt.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Aktuellt

Med anledning av det rådande läge i Europa kommer det många barn och ungdomar från Ukraina till Sverige under vårterminen 2022. Läs mer om hur nyanlända elever ska hanteras i insamlingen av slutbetygen i årskurs 9 här Information om nyanlända årkurs 9 (pdf)

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ak9