Till innehåll på sidan

Elever som har lämnat årskurs 7, 8 eller 9 på grund av att skolplikten har upphört

Lämna uppgifterna

Logga in

Under rubriken Instruktioner finns en beskrivning av de efterfrågade uppgifterna, läs gärna igenom det för att underlätta uppgiftslämnandet!

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av elever som har lämnat årskurs 7, 8 eller 9 på grund av att skolplikten har upphört. Undersökningen omfattar grundskoleenheter med årskurs 7, 8 eller 9, både kommunala och fristående skolenheter samt svenska skolenheter i utlandet.

Instruktioner

Samtliga grundskoleelever som har lämnat skolenheten i årskurs 7, 8 eller 9 på grund av att skolplikten har upphört under läsåret 2021/2022 och därför inte fått ett slutbetyg ska redovisas.

Detta görs via en webblankett som fylls i efter inloggning. De uppgifter som efterfrågas i webblanketten är elevens personnummer samt vilken årskurs eleven gick i. På Skolverkets hemsida finns information om när skolplikten upphör. 

Skolplikt och rätt till utbildning

Om ingen elev har lämnat årskurs 7, 8 eller 9 på grund av att skolplikten har upphört så måste detta uppges genom att man loggar in, fyller i kontaktuppgifter och svara ”nej” på första frågan i webblanketten.

Observera att elever som går ut årskurs 9 med slutbetyg ska inte redovisas i denna undersökning. Dessa redovisas i undersökningen Grundskolan: slutbetyg.

Grundskolan: slutbetyg

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas under andra halvan av maj.

Sista insändningsdatum är 18 juni 2022.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/skolplikt