Till innehåll på sidan

Räkenskapssammandrag för kommuner

Lämna uppgifterna

Logga in

Räkenskapssammandraget (RS) är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommuner. Syftet med RS är att på kommun‑ och riksnivå få en tillförlitlig information om kommunernas ekonomi, både nuläge och utveckling. RS har stor betydelse för olika användnings­områden på nationell, internationell och kommunal nivå och är lagstadgad. Mer information finns under ”Se även” i dokumentet Statistik­användning av uppgifter från RS.

Instruktioner

RS2019 steg 1

All information finns i webblanketten.

RS2019

Instruktionerna innehåller under rubriken Nyheter för året en sammanställning över ändringar mot RS2018. Övriga textförändringar i instruktionerna mot förra årets dokument har blå teckenfärg, ändringar mot version 1 har mörkröd teckenfärg.

Instruktioner, RS2019 (pdf) (version 2)

De två blankettexemplen nedan är utan bakgrundsuppgifter. Enligt önskemål från några kommuner och användare finns här även ett olåst blankettexempel. Observera att dessa blankettexempel inte kan användas till inrapporteringen av RS i mars.

Blankettexempel RS2019, (xls)

Olåst blankettexempel RS2019 (xls)

Blanketten för RS2019 med kommunens egna bakgrundsuppgifter kommer senast 24 februari 2020 att göras tillgänglig. Huvudkontaktpersonen för RS får då ett mejl om detta. (se även tidsplan)

Uppgiftslämnarsidan uppdateras dessutom löpande vid behov.

Tidsplan

Tidsplan (pdf)

Efter slutlig publicering i augusti kommer SCB inte att göra någon ompublicering/rättning om det visar sig att uppgifter för enskilda kommuner är felaktiga. Undantag från detta görs om rättningen påverkar resultatet betydande på riksnivå i enlighet med SCB:s revideringspolicy. När det gäller variabler som påverkar LSS-utjämningen så har kommunerna rätt att ändra sina uppgifter fram till det att Skatteverket tar beslut om utjämningen, i februari 2021.

 

Vanliga frågor

Hur redovisas kostnader och intäkter avseende flyktingar?

Alla kostnader och intäkter som kommunen har för mottagandet och insatser till asylsökande, ensamkommande barn och flyktingar ska redovisas här, så länge kommunen tar emot ersättning för personen från Migrationsverket.

Observera att kostnader och intäkter som uppkommer inom Pedagogisk verksamhet för insatser specifikt mot asylsökande, ensamkommande barn och flyktingar inte ska redovisas här utan under Pedagogisk verksamhet.

Exempel på kostnader som ska redovisas under flyktingmottagande är kommunens kostnader för mottagning, praktisk hjälp i samband med bosättning, samhällsorientering, kostnader avseende tolkar, andra insatser för att underlätta etablering i samhället, överförmyndare/gode man för ensamkommande barn, insatser inom vård och omsorg, administration samt ekonomiskt bistånd.

Alla ersättningar som kommunen erhållit för verksamheten (exklusive pedagogisk verksamhet) ska intäktsredovisas på denna rad.

Vid placering av ensamkommande gäller följande:

  • Om placeringen sker där det finns företag/enskild firma så ska det vara köp av verksamhet och då i motpartredovisningen som privat företag.
  • Om placering sker utan att något bolag finns så ska det gå på konto 504 och 553, och då redovisas ingen motpart i RS (det vill säga inte enskild person, hushåll).

Var ska den mellankommunala skatteutjämningen på grund av skatteväxling redovisas?

Från och med RS2013 redovisas posten på ny rad 640 under skatteintäkter.

Våra skatteintäkter skiljer sig från de förprintade på grund av att vi inte har samma belopp för slutavräkningen, hur ska vi göra i RS?

På rad 630 i avdelning Skatter, bidrag och fin poster kan kommunen göra justeringen av skatteintäkterna. Behöver kommenteras.

Vi använder inte blandmodellen i vår kommun vid beräkning av pensionsskulden. Hur ska jag redovisa detta i RS?

Redovisningen av pensionsskulden görs i RS enligt blandmodellen. Kommunen måste därför räkna om pensionsskulden i RS-rapporteringen.

Detta på grund av:

  • RS-insamlingen måste följa den Kommunala Redovisningslagen
  • För att kunna göra uppföljningar av pensionsåtaganden på nationell nivå behöver redovisningen ske på ett så enhetligt sätt som möjligt
  • Jämförelser mellan kommuner försvåras om redovisningen görs olika.

Hittar du inte din fråga här?

I pdf-filen med instruktioner kan du genom att ange ett ord i sökfältet leta dig fram till rätt ställe i dokumentet.

Du är även välkommen att skicka din fråga via e-post till uls@scb.se eller ringa till vår uppgiftslämnarservice telefon 010-479 60 65.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2019:28). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Aktuellt

Inför Räkenskapssammandraget 2020 (RS2020)
Redovisning av ersättningen för sjuklönekostnaderna som kommunerna erhåller från staten fr.o.m. den 1 april ska redovisas på Kommun-Bas, konto 351.

Hur detta hanteras i respektive kommuns internredovisning styr kommunen själv över utifrån egna ekonomistyrningsregler. SCB önskar dock att denna intäkt vid rapporteringen i RS2020 fördelas på verksamhetsnivå. Detta eftersom konto 351 ingår i flera intäktstyper som efterfrågas på verksamhetsnivå.  

RS2019 följer Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt RKR:s rekommendationer och KommunBas19.

Rättsläget har förändrats för ersättningar avseende retroaktiva beslut som Försäkringskassan (FK) fattar när det gäller personlig assistans. Det innebär att om det är en alternativ utförare som utfört tjänsten betalas de retroaktiva ersättningarna från FK ut till utföraren. Ersättningen gick tidigare från FK direkt till kommunerna. Nu går dessa ersättningar från FK via företagen vidare till kommunerna. I tidigare RS har ersättningarna för personlig assistans från Försäkringskassan redovisats på konto 354 i Verksamhetens intäkter. I RS 2019 vill vi att dessa ersättningar fortsatt ska redovisas på konto 354 trots att en del av dessa erhålls från företagen.

Skattekostnader/
bokslutsdispositioner samlas inte in på egen rad i RS2019.

Enligt RKR:s rekommendation R16 ska skatt på årets resultat ingå i Verksamhetens kostnader. Till den del av obeskattade reserver (förvärvade eller genererade) utgörs av uppskjuten skatt ska denna redovisas som avsättning i de sammanställda räkenskaperna. Resterande del av obeskattade reserver ska redovisas som eget kapital.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Ändrade öppettider under sommaren den 20 juni-16 augusti

Öppet vardagar klockan 8.00-15.00
med lunchstängt klockan 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/rskommuner