Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Så många upplever personlig påverkan av pandemin

Senast uppdaterad: 2021-05-27

Över hälften av invånarna i 100 svenska kommuner upplever att de påverkats ganska eller väldigt mycket av coronapandemin, visar en ny rapport från SCB. Det är vanligare bland kvinnor och äldre personer än bland män och yngre.

I SCB:s senaste medborgarundersökning fick deltagarna bland annat svara på följande fråga: Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?

52 procent svarade att de påverkats ganska eller väldigt mycket, 42 procent svarade ”inte så mycket”, och 6 procent svarade att de inte påverkats alls.

– Men det finns stora skillnader i svaren beroende på deltagarnas ålder, kön, ursprung och utbildningsnivå, säger Sofia Holsendahl, statistiker på SCB, och fortsätter:

– Av kvinnorna uppger 22 procent att de påverkats väldigt mycket av coronapandemin, medan 16 procent av männen svarar samma sak.

I åldersgruppen 65–84 år svarade 60 procent att de påverkats ganska eller väldigt mycket av pandemin och dess konsekvenser. Motsvarande siffra i åldersgruppen 30–49 år var 48 procent, vilket var den lägsta andelen i undersökningen.

Yngre söker information bland vänner

I undersökningen ingick även frågor om var kommuninvånarna helst inhämtar information under samhällsstörningar likt pandemin.

– Här kunde man ge mer än ett svar, och vi ser tydliga skillnader beroende på ålder. I gruppen 65–84-åringar inhämtar man helst information från lokala medier. De som är 18–29 år söker sig hellre till rikstäckande medier, som nationella nyhetssändningar och tidningar, säger Sofia Holsendahl.

– I den yngre åldersgruppen har nästan hälften svarat att de helst hämtar information från släkt, vänner och bekanta. Det är mycket ovanligare i äldre åldersgrupper.

Utbildning spelar in

Utöver ålder spelar födelseland och utbildningsnivå in i valet av informationskälla. Av personer födda i Sverige hämtade 71 procent helst sin information från riksmedier. Motsvarande andel bland personer födda utanför Sverige var 49 procent.

– Av deltagarna med en eftergymnasial utbildning längre än tre år svarade 75 procent att de helst hämtar information från rikstäckande media. För personer med förgymnasial utbildning var den siffran 55 procent. Men en brasklapp är att födelseland och utbildningsnivå i viss mån hänger samman med ålder, säger Sofia Holsendahl.

Läs mer i rapporten

I filen nedan finns mer statistik från coronafrågorna i Medborgarundersökningen samt svaren från samtliga kommuner:

Tilläggsfrågor om situationen orsakad av coronapandemin, (Excel)

Fakta: Medborgarundersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Statistiken som rapporten bygger på samlades in i 100 av Sveriges kommuner mellan den 24 augusti och 3 november 2020. Undersökningen skickades till 117 656 personer varav 49 287 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 42 procent.

Länkar

Coronapandemin i kommunerna – påverkan på invånarna och deras åsikter om åtgärder (pdf)

Resultat Medborgarundersökningen 2020

Tilläggsfrågor om situationen orsakad av coronapandemin, (Excel)

Medborgarundersökningen i statistikdatabasen

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB