Till innehåll på sidan

Socioekonomisk indelning (SEI)

Det som kallas för den socioekonomiska indelningen och förkortas SEI är en klassifikation som i huvudsak är baserad på uppgifter om individers yrken. De övergripande SEI-grupperna består av arbetare, tjänstemän och företagare. SEI publicerades 1982 och är numera förhållandevis omodern.

När man redovisar statistik efter socioekonomiska faktorer kan det handla om grupper som är skapade baserat på till exempel utbildningsnivå, inkomst eller yrke. Den socioekonomiska indelningen (SEI) är en klassifikation som i huvudsak är baserad på uppgifter om individers yrken. De övergripande SEI-grupperna består av arbetare, tjänstemän och företagare.

SEI är en föråldrad indelning

Den svenska socioekonomiska indelningen (SEI) publicerades 1982 och är numera förhållandevis omodern. Indelningens yrkeskoder stämmer inte längre alltid överens med de olika SEI-gruppernas definitioner, som bland annat beaktar antal utbildningsår som normalt krävs för ett yrke. De förändringar som skett inom utbildningsväsendet de senaste decennierna återspeglas inte i SEI, som till exempel att de tvååriga gymnasieutbildningarna avskaffades från och med höstterminen 1994 och att flera yrken har fått höjda kvalifikationskrav, till exempel i form av eftergymnasial utbildning.

Alternativ till SEI är till exempel utbildningsnivå, inkomst eller en indelning i arbetare och tjänstemän baserat på Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 2012).

Registret över befolkningens utbildning 

Registret över inkomster och taxeringar (IoT)

Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK)

Vilka uppgifter behövs för att kunna klassificera enligt SEI?

För att gruppera personer som förvärvsarbetar enligt SEI behöver man uppgift om yrke, gärna även en beskrivning av huvudsakliga arbetsuppgifter samt uppgift om yrkesställning, det vill säga om personen är anställd eller företagare. För en mer detaljerad gruppindelning enligt SEI behöver man även uppgift om underställd personal, antal anställda samt areal åker eller skog.

Uppgift om SEI finns inte för hela befolkningen

Några aktuella uppgifter om SEI finns inte för hela den förvärvsarbetande befolkningen. De senaste uppgifterna kommer från folk- och bostadsräkningen 1990.

Uppgift om SEI finns däremot i vissa urvalsundersökningar, som till exempel Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Publikation från 1982 som beskriver SEI

MIS 1982:4 Socioekonomisk indelning (SEI)

Gruppindelning och definitioner

SEI, fullständig indelning (pdf)

SEI, aggregerad indelning (pdf)

Yrkesbenämningar klassificerade enligt SEI

SEI, yrkesförteckning version MIS 1982:4 (xls)

SEI, yrkesförteckning (xlsx)

SEI, yrkesförteckning (pdf)

In English

Complete version, socio-economic groups, SEE PAGE 6-8 (pdf, 5,2 MB)

Aggregated version, socio-economic groups (pdf)

Kontakta oss

Charlotte Samuelsson

Telefon
010-479 48 17
E-post
charlotte.samuelsson@scb.se