Till innehåll på sidan

Kvalitet och framställning

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

 • Kvalitetsdeklaration – här beskriver vi bland annat statistikens ändamål och tillförlitlighet.
 • Statistikens framställning – här beskriver vi hur vi har genomfört den statistiska undersökningen.
 • Dokumentation av mikrodata – här finns mer detaljerade beskrivningar av variabler som ligger till grund för statistiken.
 • Statistiska registers framställning och kvalitet – här beskriver vi bland annat registrets ändamål och dess tillförlitlighet liksom hur vi tagit fram registret.

Dokumentationen publiceras samtidigt som statistiken och är viktig för att statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt samt för att mikrodata ska kunna återanvändas. Dokumentationen används också för att kunna fullfölja EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och arkivering av mikrodata hos Riksarkivet.

Kvalitetsdeklaration

Statistikens kvalitet redovisas i Kvalitetsdeklarationen. Här hittar du information om

 • statistikens ändamål och innehåll
 • tillförlitlighet
 • aktualitet
 • tillgänglighet
 • jämförbarhet

Bestämmelse om kvalitet för officiell statistik regleras i föreskriften SCB-FS 2016:17.

För statistik före 2017 beskrivs kvaliteten istället i Beskrivning av statistiken (BaS).

Mer om Kvalitetsdeklaration

Statistikens framställning (StaF)

I Statistikens framställning finns information om hur vi genomför den statistiska undersökningen. Du kan följa hela processen från undersökningsdesign, insamling, bearbetning, granskning, och skattningsförfarande till genomförande.

För statistik före 2018 beskrivs statistikens framställning i SCBDOK.

Dokumentation av mikrodata (MetaPlus)

I MetaPlus redovisas

 • vad/vem datamaterialet avser (objekt)
 • vilken information som finns om objekten (variabler)
 • vilken referenstid variabeln har och varifrån variabeln kommer

Det går också att jämföra objekt, referenstider, källor, definitioner med mera mellan olika datamaterial.

Statistiska registers framställning och kvalitet (DOKSTAR)

I DOKSTAR finns information om

 • hur registret har framställts t.ex. vilka datakällor som har använts och hur materialet har bearbetats och granskats.
 • registrets kvalitet utifrån aspekterna ändamål och innehåll, tillförlitlighet, aktualitet, tillgänglighet och jämförbarhet.
 • allmän information om registret t.ex. information om personuppgiftsbehandling och bevarande.

Arbetskraftsundersökningar

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Arbetskraftsundersökningarna, tidigare definitioner

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöundersökningen

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Arbetsorsakade besvär

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Arbetsskador

Arbetsskador

Funktionsnedsättning

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Löner och arbetskostnader

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Konjunkturlöner för privat och offentlig sektor

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Konjunkturstatistik, löner för regioner (KLR)

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS)

Labour cost index (LCI)

Labour Cost Survey (LCS)

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Lönestrukturstatistik, hela ekonomin

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Lönestrukturstatistik, kommuner

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP)

Lönestrukturstatistik, regioner

Lönestrukturstatistik, statlig sektor

Structure of Earnings Survey (SES)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Lönesummor

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Registerbaserad lönesummestatistik (LSUM)

Sjuklöner

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju)

Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider

Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS)

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Yrkesregistret med yrkesstatistik

Vakanser och arbetslöshet

Konjunkturstatistik över vakanser (KV)

Övrigt

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Longitudinell Integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus