Till innehåll på sidan

Ekologi

Undersökningar om Ekologi

Skörd för ekologisk och konventionell odling

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd för vete, råg, korn, havre och matpotatis i ekologisk och konventionell odling per län och produktionsområde.

Ekologi, Gödsel, Jordbruk, Odling

Jordbruksmarkens användning

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar areal åkermark fördelat på bland annat spannmål, baljväxter, grönfoder och vall, potatis, sockerbetor och oljeväxter samt areal betesmark. Arealerna är fördelade per län, produktionsområde samt storleksgrupp åkermark och storleksgrupp jordbruksmark. Även antal företag med odling för respektive indelning redovisas.

Ekologi, Jordbruk, Odling