Till innehåll på sidan

Arbetskostnad

Undersökningar om Arbetskostnad

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Arbetskostnaden består av lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter. Indextalen används för att göra prisjusteringar enligt avtal mellan företag, för att bedöma det nationella ekonomiska läget och för indexreglering av avtal.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbetskostnad Index

Labour Cost Survey (LCS)

LCS mäter arbetskraftskostnad per arbetad timme och hur stor del av de totala arbetskraftskostnaderna som består av direkta kostnader (som lön och bonus) respektive indirekta kostnader (som sociala avgifter). Undersökningen genomförs inom EU vart fjärde år.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Arbetskostnad

Labour cost index (LCI)

LCI visar kvartalsvis utvecklingen av den totala arbetskraftskostnaden per timme uppdelat på arbetare och tjänstemän, det vill säga lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter. I LCI ingår enbart privat sektor. LCI publiceras även på Eurostats webbplats där både privat och offentlig sektor ingår utan uppdelning mellan arbetare och tjänstemän, där ingår även bonus. Se länk under fördjupad information.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Arbetskostnad Index