Till innehåll på sidan

Statistik är förenat med osäkerhet

Publicerad: 2016-11-14

Här får du lära dig mer om kvalitet i statistiken, det vill säga i de statistikvärden (skattningar) som SCB redovisar för användare och kunder. Den handlar också om osäkerhet i statistiska undersökningar.

Kvalitet avser värdet av egenskaperna i en producerad tjänst eller liknande – eller mer konkret användbarheten för ett visst syfte. På SCB talar vi om kvalitet i organisationen, i processerna (utförandet av en undersökning) eller i produkterna, alltså statistiken eller registren.

Marianne Ängsved är metodstatistiker och enhetschef för Metodenhet företag och organisationer på SCB i Örebro.

– Statistik är förenad med osäkerhet. Statistikvärdena i våra tabeller ger inte exakta svar, utan skattningar. Det gäller även registerstatistik. För att vi ska kunna ta fram statistik av hög kvalitet förutsätts att vi arbetar med god metodik, säger hon.

I lagen om officiell statistik beskrivs sju olika dimensioner i statistikens kvalitet:

  • relevans
  • noggrannhet (tillförlitlighet)
  • aktualitet
  • punktlighet
  • tillgänglighet och tydlighet
  • jämförbarhet
  • samstämmighet (samanvändbarhet)

Statistikens tillförlitlighet påverkas av metodval

Tillförlitlighet är en komponent som påverkas mycket av valet av statistiska metoder.

– Tillförlitlighet handlar om hur nära målstorheten vår skattning hamnar. Med målstorhet menas det vi vill uttala oss om, till exempel användning av biobränslen i industrin. Källorna till osäkerhet eller brist på tillförlitlighet är bortfall (saknade värden), ramtäckning (brister i hur ett register täcker avsedd population), mätning, bearbetning, modeller (antaganden som inte är perfekt uppfyllda) och urval. Urvalsosäkerheten är ganska lätt att skatta, medan övriga delar ofta är svåra att bedöma.

Det finns olika typer av avvikelser som utgår från osäkerhetskällorna.

– Vi brukar tala om systematiska avvikelser (bias, snedvridning) och slumpmässiga avvikelser (variation). Jämför med en vardagssituation: Jag ställer mig på en våg och den visar alltid för låg vikt. Det blir en bias, men det gör inte så mycket om jag bara vill följa hur vikten förändras. Om jag väger mig många gånger i rad, och vågen visar ganska olika varje gång, så har jag problem med stor variation i mätningarna och kan inte följa min viktförändring.

På SCB vill vi ofta minimera både bias och variation, eftersom vi önskar skatta både nivå och förändring för en storhet. I det enskilda fallet vet vi inte hur stort felet är, utan får förlita oss på en uppskattning av tillförlitligheten. Ju högre den är, desto mindre är risken för missvisande skattningar i det enskilda fallet.

Ha en helhetssyn på kvalitet

Det gäller att inte fixera sig vid en kvalitetskomponent, utan se till helheten, det vill säga den förväntade totala osäkerheten i en skattning.

– De olika komponenterna kan vara lite som kommunicerande kärl. Höjer vi relevansen, genom exempelvis en ny yrkesindelning, sänker vi jämförbarheten. Med tidig preliminär statistik kan vi förbättra aktualiteten men får ge avkall på tillförlitligheten. Nu när vi siktar mot mer samordnad statistik på SCB är det en utmaning att göra en bra avvägning mellan samanvändbarhet mellan olika statistikprodukter och tillförlitlighet i den enskilda statistikprodukten, avslutar Marianne.

Intervju: Jörgen Brewitz och Gustaf Strandell

Kontakt

Etiketter