Till innehåll på sidan

Undersökningsdesign är en investering

Publicerad: 2016-11-18

I utformningen av en statistisk undersökning är det viktigt att tänka på använ­dar­nas behov, tänkta tabeller och vilket eller vilka datainsamlingsmetoder som ska användas.

Metodstatistikern Eva Elvers, som arbetar inom processområdet "Utforma och utvärdera", berättar om vad SCB tänker på när vi designar statistiska undersökningar.

Att välja och allokera

– I designarbetet ligger både att välja till exempel datakällor, metoder och verktyg och att allokera (fördela) insatser på olika moment eller delprocesser, berättar Eva Elvers.

När man designar en undersökning försöker man ofta maximera kvaliteten till en given kostnad eller minimera kostnaden till en given kvalitet. Till exempel kan aktualitet vara en efterfrågad kvalitetskomponent bland flera.

Det finns dessutom olika krav som begränsar arbetet men samtidigt fungerar som stöd, till exempel juridiska regelverk och krav på låg uppgiftslämnarbörda - det vill säga att det ska vara enkelt för människor att svara på undersökningar och lämna uppgifter.

Design av olika slag

All statistikproduktion behöver designas: undersökningar med direktinsamling, register­baserade undersökningar och sammanställningar till räkenskaper.

– För engångsundersökningar kan designen bli utforskande till sin karaktär. Vi kan behöva pröva och ompröva en design flera gånger innan vi har hittat ett tillräckligt bra upplägg. För löpande undersökningar skruvar vi främst på allokeringen på basis av till exempel processdata som utvärderas. Det handlar om att ständigt observera, lära och förbättra med hjälp av åtgärdsplaner. Ibland kan en mer genomgripande översyn behöva göras, till exempel för att aktualisera innehållet när verkligheten förändras.

Intresse, mål och observation

Det är väsentligt att precisera vad syftet är med undersökningen: vilken statistik som ska tas fram, med hänsyn till bland annat efterfrågan och uppgiftslämnarbörda.

– Vi brukar tala i termer av intresse, mål och observation. Intressena avser det som användare eller kunder önskar. Målet avser den statistik som SCB tillsammans med användare eller kunder väljer att ta fram. Observationerna avser det som rent faktiskt samlas in, direkt eller från tillgängliga register. Målet är ofta resultatet av en avväg­ning som tar hänsyn till både intressena och vad som är rimligt och praktiskt att obser­vera.

Ett exempel kan vara att det finns register med objekt och variabler som inte samman­faller med de uttalade intressena, men ändå ligger nära. Om målet formuleras så att statistiken blir helt registerbaserad, blir det betydligt lägre kostnader än med direkt­insamling och ingen uppgiftslämnarbörda.

Intervju: Jörgen Brewitz

Etiketter