Till innehåll på sidan

Vad är statistik?

Publicerad: 2016-11-03

Med statistik menas vetenskapen om metoder för insamling, bearbetning, redovisning och analys av data. Statistik är också den siffermässiga beskrivningen av en viss företeelse, till exempel i tabellform. Statistik har alltså två betydelser: dels metodiken eller processen, dels informationen eller själva produkten.

SCB:s medarbetare  förklarar Martin Axelson på SCB:s utvecklingsavdelning vad statistik är.

– Ordet statistik, som är besläktat med orden stat och status, avsåg ursprungligen hanteringen av de praktiska aspekterna av statens angelägenheter, det vill säga närmast det vi skulle kalla statskunskap. Även om statistik betyder något annat nu, handlar officiell statistikproduktion i allra högsta grad om att ta fram information och kunskap som behövs för att styra en stat eller ett land.

SCB presenterar ögonblicksbilder och tidsserier

Den samhällsstatistik som SCB tar fram är mestadels beskrivande (deskriptiv) till sin natur. SCB presenterar ögonblicksbilder och tidsserier i tabeller, diagram och kartor.

– SCB ska vara objektivt och opartiskt och har främst i uppgift att beskriva samhället. Forskare och analytiker kan vara mer inriktade på att förklara orsakssamband mellan olika samhällsfenomen.

Inferens – slutledning under osäkerhet

Metodstatistiker använder ibland ordet inferens. Statistisk inferens betyder slutledning under osäkerhet. Det kan handla om uppskattning av numeriskt okända storheter uti­från en urvalsundersökning, där det bland annat finns en osäkerhet på grund av att endast ett urval undersöks. Men det kan också gälla produktion av registerbaserad statistik, där till exempel saknade värden eller brister i själva registeruppgifterna kan ge osäkerhet.

– Ett tydligt inferensperspektiv är viktigt för SCB och övriga statistikansvariga myn­dig­heter. Vilka slutsatser som användaren kan dra från statistiken som vi tar fram beror till stor del på de statistiska metoder vi har valt att använda. God förståelse för hur statistiken är tänkt att användas är alltså nödvändig för att säkerställa metodval som gör det möjligt att framställa statistik av tillräcklig kvalitet.

Ständig utveckling av statistiska metoder

Samhällsutvecklingen och statistikanvändarnas behov har lett till utveckling av nya statistiska teorier och metoder. Det har gett nya möjligheter i framställningen av stati­stik. Utvecklingen sker ständigt, och kunskap och erfarenhet delas via vetenskap­liga tidskrifter och direkt kontakt med andra statistiker.

– De statistiska metoder som vi i dag använder är i huvudsak baserade på vetenskaplig grund och har vuxit fram i växelverkan mellan teori och praktik. Metodfrågorna i stati­stikproduktionen är värda att ta på allvar. De metodval vi gör bestämmer statistikens kvalitet och påverkar allmänhetens förtroende för statistiken.

Intervju: Jörgen Brewitz och Gustaf Strandell

Kontakt

Martin Axelson

Telefon
010-479 61 18
E-post
martin.axelson@scb.se

Etiketter