Till innehåll på sidan

C och MP samarbetar mest över blockgränserna

Publicerad: 2017-12-13

I landets kommunfullmäktige är blockpolitiken inte lika tydlig som i riksdagen. Centerpartiet och Miljöpartiet är de partier som i störst utsträckning ingår i olika blocköverskridande samarbeten på kommunnivå.

Den enskilt vanligaste kombinationen är de fyra allianspartierna tillsammans med Miljöpartiet.

Sverige styrs sedan valet 2014 av en minoritets­regering som består av Social­demokraterna och Miljö­partiet med stöd av Vänster­partiet. I opposition finns de fyra allians­partierna och Sverige­demokraterna. I landets kommuner råder delvis andra premisser. Framför allt är inte blockpolitiken lika tydlig lokalt som på riksplanet.

S styr i flest kommuner

Socialdemokraterna är det parti som i störst utsträckning sitter med i kommunernas politiska styre. Partiet är efter valet 2014 med och styr i 63 procent av kommunerna. Därefter kommer Center­partiet med 49 procent och Miljö­partiet med 44 procent. Moderaterna som med god marginal var näst största parti i kommun­fullmäktige­valen är med och styr i färre kommuner än både Center­partiet och Miljö­partiet. Sverige­demokraternas inflytande är begränsat när det kommer till det politiska styret. Inte i någon kommun har de ingått i det politiska styret direkt efter valet.

Socialdemokraterna med och styr i sex av tio kommuner

Partier i det politiska styret i kommunerna, mandatperioderna 2002–2006 till 2014–2018. Andel kommuner. Procent

Diagram: Partier i det politiska styret i kommunerna, mandatperioderna 2002–2006 till 2014–2018. Andel kommuner (%)

Kommentar: uppgifterna om det politiska styret avser mandatperiodens början.

Fyra av tio kommuner har blocköverskridande styre

Om ett parti är med och styr i en kommun beror delvis på valresultatet och hur många mandat partierna erhåller i respektive kommun. Men det är fler faktorer än partiernas storlek som avgör om de kommer med i det politiska styret. Vi såg tidigare att Moderaterna som var näst största parti i kommun­fullmäktige­valen styr i färre kommuner än både Center­partiet och Miljö­partiet. En förklaring till det är att det politiska styret i 43 procent av landets kommuner är block­överskridande och består av minst ett allians- och ett rödgrönt parti.

De rödgröna styr i var tredje kommun

Politiskt styre i kommunerna, mandatperioden 2014–2018. Andel kommuner. Procent

Diagram: Politiskt styre i kommunerna, mandatperioden 2014–2018. Andel kommuner (%)

Kommentar: Till alliansstyrda kommuner räknas de som styrs av ett eller flera av M, C, L och KD, samt eventuellt ett eller flera övriga partier som inte är S, MP eller V. Till kommuner styrda av de rödgröna räknas de där ett eller flera av S, MP och V ingår i det politiska styret, eventuellt tillsammans med ett eller flera övriga partier som inte ingår i alliansen. I kommuner med block­överskridande styre ingår minst ett alliansparti och ett rödgrönt parti. I några kommuner har inget parti angetts ingå i det politiska styret.

Benägenheten att hitta samarbeten över de traditionella block­gränserna spelar alltså också roll för i vilken utsträckning partierna finns med i det politiska styret i kommunerna. De partier som oftast är med i block­överskridande styren är Center­partiet och Miljö­partiet.

Båda partierna sitter i större utsträckning med i block­överskridande styren än i rena block­konstellationer. 61 respektive 58 procent av styrena som partierna ingår i är block­överskridande. Det bidrar till att partierna också hamnar högt upp när vi summerar i hur många kommuner de finns med i det politiska styret totalt sett.

Centerpartiet i störst utsträckning med i blocköverskridande styren

Blocköverskridande politiska styren i kommunerna efter parti, mandatperioden 2014–2018. Andel. Procent

Diagram: Blocköverskridande politiska styren i kommunerna efter parti, mandatperioden 2014–2018. Andel (%)

Alliansen med MP styr i 17 kommuner

Vi kan också gå in och studera vilka parti­kombinationer som är de vanligaste i block­överskridande styren. Den vanligaste parti­kombinationen är allians­partierna tillsammans med Miljö­partiet. Den kombinationen förekommer i 17 kommuner. Men i tabellen ser vi också att Center­partiet ingår i ännu fler block­överskridande styren med ett eller flera rödgröna partier, totalt 23 kommuner när vi studerar de fem vanligaste varianterna av block­överskridande styren.

Allianspartierna och Miljöpartiet vanligaste kombinationen av blocköverskridande styren

De fem vanligaste partikombinationerna i blocköverskridande styren, mandatperioden 2014–2018. 

Partikombinationer Antal kommuner
M+C+L+KD+MP 17
C+MP+S 10
C+S 9
M+S 8
C+MP+S+V 5

Kommentar: Totalt 118 kommuner hade någon form av blandat styre.

Undersökningen om den lokala demokratin

Artikeln bygger på undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och landsting som SCB genomför en gång per mandat­period. SCB har genomfört under­sökningen vid fyra tillfällen varav den senaste 2016. Insamlings­period för under­sökningen är vår, sommar och tidig höst två år efter valåret. Därmed kommer inte hela mandatperioden med i resultaten.

Frågan om partier i det politiska styret avser mandat­periodens början. Resultat från undersökningen redovisas i Statistik­databasen i huvudsak i form av förekomst, eller inte förekomst av olika företeelser för kommuner och landsting.

Artikeln bygger på beräkningar som har gjorts för alla kommuner sammantaget. Bortfall i under­sökningen har exkluderats vid andels­beräkningarna. Totalt ingår svar från 275 kommuner i under­sökningen som avser nuvarande mandat­period.

Kontakt

Jonas Olofsson

Telefon
010-479 47 18
E-post
jonas.olofsson@scb.se