Till innehåll på sidan

Företagare tjänar mindre och arbetar längre än anställda

Publicerad: 2017-12-07

År 2010 hade den genomsnittliga företagaren 22 procent lägre livsinkomst vid pensionsålder än den som var anställd. Företagare förvärvsarbetar också längre än anställda. Vid 69 års ålder var nästan 52 procent kvar i arbete, mot 11 procent av de anställda.

I Sverige är det inte ovanligt att fortsätta arbeta efter 65, något som särskilt gäller företagare. I den här artikeln studerar vi en grupp förvärvsarbetande personer som fyllde 64 år under 2010 och om och när de senare sluta arbeta. Indelningen i företagare respektive anställda beror på yrkesställningen i RAMS 2010.

Mindre skillnad vid högre inkomst

År 2010 hade den genomsnittliga företagaren 22 procent lägre livsinkomst vid 64 års ålder än motsvarande person som var anställd. När vi jämför gruppernas fördelning av livsinkomster med varandra kan vi konstatera att företagarnas ligger konstant under de anställdas. Men skillnaden minskar vid högre inkomster. Vid 90:e percentilen, det vill säga de som tjänar mer än 90 procent av gruppen men mindre än tiondelen som tjänar mest, var skillnaden mellan företagare och anställda bara 4 procent. Skillnaden ökar exponentiellt ju lägre ned i inkomstfördelningen vi kommer. Vid 10:e percentilen var skillnaden 61 procent.

Störst skillnad i livsinkomst för dem som tjänar minst

Procentuell skillnad i livsinkomst mellan anställda och företagare vid deras respektive inkomstfördelningar år 2010

Procentuell skillnad i livsinkomst mellan anställda och företagare vid deras respektive inkomstfördelningar år 2010.

 

Totalt var drygt 62 000 64-åringar förvärvsarbetande under 2010. Drygt 19 procent av dem var företagare. De vanligaste företagsformerna var enskild firma, handels- eller kommanditbolag eller aktiebolag. Ofta styr företagets verksamhet vilken juridisk form företagarna valt på sitt företag.

Vi ser även att könsfördelning mellan män och kvinnor skiljer sig åt mellan branscher. Män är oftare fåmansaktiebolagsdelägare medan kvinnor oftare har enskild firma och handels- eller kommanditbolag.

Företagare slutar arbeta senare i livet

Vid 65 års ålder hade 32 procent av de anställda och 17 procent av företagarna slutat att vara förvärvsarbetande. De som var huvudsakligen anställda 2010 slutade i mycket högre omfattning än de som var huvudsakligen företagare. Vid 69 års ålder ser vi att nästan 52 procent av företagarna fortfarande förvärvsarbetade. Motsvarande tal för anställda var 11 procent.

I princip har företagare betydligt lägre sannolikhet att sluta arbeta jämfört med anställda med liknande nivå på livsinkomsten, även efter hänsyn taget till faktorer så som kön, utbildning, civilstånd, utländsk bakgrund, boendelän och bransch.

Men om vi tittar på företagare med livsinkomster som var mycket höga (95:e percentilen eller högre), ser vi att de har en högre benägenhet att sluta arbeta jämfört med anställda på samma nivå.

Få anställda kvar i arbete vid 69 år

Individer som var företagare respektive anställda vid 64 års ålder (2010) och deras kvarvarande andelar i respektive yrkesställning 

Individer som var företagare respektive anställda vid 64 års ålder (2010) och deras kvarvarande andelar i respektive yrkesställning.

 

Drygt en fjärdedel pensionerar sig vid 64 år

Om vi släpper de tidigare avgränsningskraven på att individerna ska ha samma yrkesställning som vid 64 års ålder kan vi se att 1 150 av de anställda som slutade mellan 64 och 65 års ålder istället blev företagare. Av företagarna var det drygt 600 som istället blev anställda. Detta innebär att endast 26 procent pensionerade sig.

Stockholmsföretagare tjänar mer och arbetar längre

När vi tittar på företagare i ett regionalt perspektiv kan vi konstatera att företagare i Stockholmsregionen hade nästan 16 procent högre livsinkomster än företagare i övriga Sverige. De hade också en lägre sannolikhet att sluta arbeta än jämförbara företagare i övriga landet.

Kvinnor slutar arbeta före män

När det gäller att sluta förvärvsarbeta finns könsskillnader. Kvinnor har generellt en högre sannolikhet att sluta arbeta tidigare än män i motsvarande situation, oavsett om de är anställda eller företagare. Skillnaden är dock störst bland de anställda.

Sannolikheten att sluta arbeta mellan 64 och 65 års ålder, uppdelat på kön och yrkesställning

  Företagare Anställd
Kvinna 14,2 33,0
Man 12,9 26,3
Totalt 9568 5356

Metod för beräkning och analys

I Sverige har vi sedan 2003 rätt att arbeta hur länge som helst men skydd av LAS endast till 67 års ålder.

Individernas livsinkomst beräknas genom att summera löne- och företagsinkomster från 1986 samt kapitalutdelningar från och med 1991. De årliga totalerna räknas sedan upp med hjälp av KPI.

Modellbaserad analys

Män och kvinnor väljer olika branscher att vara aktiva i som företagare. För att kunna analysera om det finns något samband mellan livsinkomst och sannolikheten att sluta förvärvsarbeta behöver vi ha snarlika kvinnor och män. Detta skapar vi genom att använda en så kallad multivariat regressionsansats. Då jämförs kvinnor mot liknande män och vi försöker isolera livsinkomsteffekten för att kunna uttala oss om hur livsinkomsten förändrar sannolikheten att sluta förvärvsarbeta.

Kontakt

Fredrik Andersson

Telefon
010-479 62 61
E-post
fredrik.andersson@scb.se