Till innehåll på sidan

Många unga bland latent arbetssökande

Publicerad: 2017-06-09

Latent arbetssökande är personer som vill och kan arbeta, men som inte sökt arbete de senaste fyra veckorna och därför inte räknas som arbetslösa. År 2016 var 109 000 personer latent arbetssökande. Mer än fyra av tio var unga i åldern 15–19 år och nära hälften studerade på heltid.

En viktig del i att förstå den svenska ekonomin är att studera situationen på arbetsmarknaden. Genom Arbetskraftsundersökningarna (AKU) kommer varje månad nya siffror som ger en bred beskrivning av den svenska arbetsmarknaden och dess utveckling. En av de viktigare indikatorerna på hur väl ekonomin fungerar är arbetslösheten. De arbetslösa i AKU består av personer utan arbete som kan börja jobba inom två veckor och har sökt jobb under de senaste fyra veckorna. År 2016 uppgick antalet arbetslösa till 367 000 personer i åldern 15–74 år, eller 6,9 procent av arbetskraften.

Latent arbetssökande kan fungera som ett slags kompletterande mått till arbetslösheten. Likt de arbetslösa har de latent arbetssökande inget arbete. Samtidigt uppger de latent arbetssökande att de vill och kan arbeta, men eftersom de inte har sökt arbete under de senaste fyra veckorna räknas de inte som arbetslösa. De utgör istället en del av befolkningen utanför arbetskraften.

Fler män latent arbetssökande

År 2016 var 109 000 personer i åldern 15–74 år latent arbetssökande, 52 000 kvinnor och 57 000 män. Då de latent arbetssökande delas in i olika åldersgrupper framgår att mindre än hälften var i åldern 20–64 år, som är de mest yrkesaktiva åldrarna.

År 2016 var 47 000 av de latent arbetssökande 15–19 år och 13 000 var 65–74 år. Således utgör personer som är under 20 år eller 65 år och äldre tillsammans cirka 55 procent av de latent arbetssökande.

Andelen latent arbetssökande var högre bland utrikes födda än bland inrikes födda, 2,2 procent av utrikes födda jämfört med 1,3 procent av inrikes födda. Skillnaden var tydligast i åldersgruppen 25–54 år där andelen var fyra gånger högre bland utrikes födda än bland inrikes födda.

Nära hälften, 47 procent, av de latent arbetssök­ande studerade heltid. Skillnaderna är dock stora mellan olika åldersgrupper, och andelen heltids­studerande av de latent arbetslösa sjunker med stigande ålder. År 2016 var andelen heltidsstudenter 78 procent i åldern 15–19 år, 45 procent i åldern 20–24 år och i åldern 25–54 var andelen 26 procent. I den äldre delen av befolkningen, 55–74 år, var andelen heltidsstuderande av de latent arbetssökande betydligt lägre, 3 procent.

Flest latent arbetssökande i åldern 15–19 år

Latent arbetssökande, 2016. Antal

Diagram: Latent arbetssökande, 2016

Nära åtta av tio av de yngsta studerar heltid

Andel heltidsstuderande av de latent arbets­sökande, 2016. Procent

Diagram: Andel heltidsstuderande av de latent arbets­sökande, 2016

15–19-åringar vill jobba deltid och 20–54-åringar heltid

Latent arbetssökande efter önskad arbetstid, 2016. Procent

Diagram: Latent arbetssökande efter önskad arbetstid, 2016

Bland de latent arbetssökande finns både personer som skulle vilja arbeta heltid och personer som skulle vilja arbeta deltid. 32 procent av de latent arbetssökande ville arbeta heltid (35 timmar eller mer per vecka), 29 procent ville arbeta lång deltid (20–34 timmar per vecka) och 38 procent ville arbeta kort deltid (1–19 timmar per vecka). Även här framkommer tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper. Bland 15–19-åringarna ville 65 procent ha ett kort deltidsjobb, medan 17 procent ville arbeta heltid.

Som vi tidigare sett är det vanligt i denna ålder att studera heltid, och det är troligt att en stor del av de latent arbetssökande i denna ålder studerar heltid men skulle vilja ha ett deltidsarbete vid sidan av studierna. I åldrarna 20–64 år var det vanligare att vilja jobba heltid. Bland personer i åldern 20–24 år och 55–64 år ville knappt hälften ha ett heltidsjobb medan över hälften av 25–54-åringarna ville det. I den äldsta åldersgruppen, 65–74 år, var lång deltid vanligast, och andelen som önskade ett heltidsjobb var 11 procent.

Latent arbetssökande är alltså personer som vill och kan arbeta men som inte söker arbete. I AKU finns frågor om varför personerna inte sökt arbete. Den vanligaste orsaken till att inte söka arbete var studier, vilket nära 38 procent angav. 17 procent hade inte kommit sig för att söka arbete, medan nära 15 procent inte sökte eftersom de ansåg att de hade svårt att få ett arbete. Andra anledningar som angavs var hälsoskäl, pension samt övriga skäl.

Fakta

De latent arbetssökande ingår i det som brukar kallas det outnyttjade arbetskraftsutbudet. Utöver de latent arbetssökande ingår även arbetslösa och undersysselsatta. De undersysselsatta utgörs av personer som är sysselsatta men skulle vilja arbeta fler timmar.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet kan uttryckas antingen som antalet personer i dessa grupper eller som de timmar som dessa skulle vilja arbeta.

År 2016 uppgick de arbetslösa till 367 000, de undersysselsatta till 247 000 och de latent arbetslösa till 109 000 personer. Uttryckt i antal arbetade timmar uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet under 2016 till i genomsnitt 17,5 miljoner timmar per vecka.

Kontakt

Mattias Enlund

Telefon
010-479 43 25
E-post
mattias.enlund@scb.se