Till innehåll på sidan

Nordbor bland de mest kulturaktiva i Europa

Publicerad: 2017-10-04

Sverige är det land i Europa där befolkningen i störst utsträckning besöker historiska eller kulturella platser. Men när det gäller att besöka liveföreställningar eller att själv utöva en konstnärlig hobby är detta istället vanligare i andra nordiska länder.

Undersökningen EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions) genomförs varje år i hela EU och ett par ytterligare länder. Undersökningen beskriver levnads­förhållanden, och år 2015 fanns en fördjupning som innehöll frågor om att besöka och utöva olika kulturella aktiviteter.

Nära sju av tio svenskar hade, enligt EU-SILC, besökt en historisk eller kulturell plats någon gång under de senaste 12 månaderna. Med historisk eller kulturell plats avses till exempel ett slott, en arkeologisk minnesplats, ett museum eller en konst­utställning.

Andelen som besökt en sådan plats är högst i Sverige av alla de länder som deltog i undersökningen. Närmast Sverige följer Schweiz, Finland, Nederländerna och Danmark där strax över 60 procent av invånarna hade besökt en sådan plats. Genomsnittet för samtliga 28 EU-länder är 43 procent.

Minst utbrett är besök på en kulturell eller historisk plats i Grekland, Bulgarien, Makedonien och Serbien, där mellan 13 och 17 procent av befolkningen hade besökt en sådan plats.

Islänningar gillar liveföreställningar

Att besöka liveföreställningar är en annan form av kulturell aktivitet som invånarna i Europa har tillfrågats om. Med live­före­ställ­ningar avses musik-, dans- och teater­föres­tällningar.

Besök på live­före­ställ­ningar är vanligast på Island, där hade 74 procent av invånarna varit på minst en live­före­ställ­ning de senaste 12 månaderna. Det är även vanligt i Schweiz, Finland och Norge, där mer än 60 procent av invånarna hade sett minst en föreställning. I Sverige var andelen 57 procent. Befolkningen i Rumänien, Serbien, Makedonien och Bulgarien är de som i minst utsträckning går på live­före­ställningar.

Kvinnor besöker liveföreställningar i större utsträckning än män. Totalt sett i EU hade 45 procent av kvinnorna och 41 procent av männen varit på minst en live­före­ställ­ning de senaste 12 månaderna. I Sverige hade 60 procent av kvinnorna och 55 procent av männen gått på den typen av föreställning.

Skillnaderna mellan män och kvinnor är störst i Slovakien, Ungern och Tjeckien. Portugal och Rumänien är undantag i sammanhanget, där är det något vanligare bland män att ha besökt en live­före­ställning.

Kulturell aktivitet kan också yttra sig i form av att man själv utövar en konstnärlig hobby på fritiden, såsom att sjunga, spela musik­instrument, dansa, skriva, måla eller handarbeta. Av befolkningen i EU var det 25 procent som utövade en konstnärlig hobby minst två gånger i månaden. Det är vanligast i Finland, 52 procent av invånarna gjorde det. Andra aktiva utövare finns i Tyskland, Island och Norge.

Motsvarande andel för Sverige är 33 procent. Betydligt färre utövare finns det i Serbien, Makedonien och Rumänien, där högst var tionde i befolkningen utövade en konstnärlig hobby minst två gånger i månaden.

Norden kulturaktivast

Vi kan också jämföra länder utifrån flera typer av kulturella aktiviteter samtidigt. Är det vanligt med konstnärliga hobbys i länder där en större andel invånare går på live­före­ställ­ningar? Här tittar vi närmare på andelen som hade gått på live­före­ställ­ning minst fyra gånger det senaste året. När vi visar både andelen som besökt en live­före­ställ­ning och andelen som har en konstnärlig hobby kan vi se att Finland och Island skiljer ut sig. De kan sägas vara de mest kulturaktiva länderna i Europa i den meningen att en stor andel av befolkningen hade besökt minst fyra live­före­ställ­ningar samtidigt som en stor andel av befolkningen ägnade sig åt en konstnärlig hobby.

Det är ett tydligt mönster där länder i framför allt norra och västra Europa, det vill säga länder med ett förhållandevis högt välstånd, också är förhållandevis kulturaktiva.

Schweiz har störst andel av befolkningen som varit på minst fyra live­före­ställ­ningar, 37 procent, men ligger på en betydligt lägre nivå beträffande andelen konstnärliga utövare. Luxemburg och Slovenien uppvisar ett liknande mönster.

Det motsatta förhållandet, det vill säga en förhållandevis hög andel av befolkningen som hade en konstnärlig hobby och en relativt låg andel som besökt live­före­ställ­ningar, råder i Tyskland, Danmark och Malta. I Rumänien, Makedonien, Serbien och Kroatien är befolkningen varken besökare på live­före­ställ­ningar eller har en konstnärlig hobby i någon större utsträckning.

Att besöka en historisk eller kulturell plats är vanligast i Sverige

Andel av befolkningen som besökt en historisk eller kulturell plats minst en gång under de senaste 12 månaderna. År 2015. Procent

Karta: Andel av befolkningen som besökt en historisk eller kulturell plats minst en gång under de senaste 12 månaderna. År 2015. Procent

I Tjeckien hade 52 procent av befolkningen besökt en historisk eller kulturell plats under de senaste tolv månaderna. I Slovakien, den andra delen av forna Tjeckoslovakien, var andelen 34 procent.

Fler kvinnor går på liveföreställning

Andel av befolkningen som varit på live­före­ställ­ning, såsom musik-, dans- eller teater­före­ställning, minst en gång de senaste 12 månaderna, efter kön. År 2015. Procent

Diagram: Andel av befolkningen som varit på liveföreställning, såsom musik-, dans- eller teaterföreställning, minst en gång de senaste 12 månaderna, efter kön. År 2015. Procent

Det är vanligare att kvinnor går på live­före­ställ­ningar jämfört med män. Den procentuella skillnaden mellan kvinnor och män är störst i Slovakien och Ungern.

Finländare och islänningar tillhör de mest kulturaktiva i Europa

Andel av befolkningen som utövar en konstnärlig hobby på fritiden flera gånger i månaden och andel av befolkningen som besökt en live­före­ställ­ning fyra eller fler gånger under de senaste 12 månaderna. År 2015. Procent

Diagram: Andel av befolkningen som utövar en konstnärlig hobby på fritiden flera gånger i månaden och andel av befolkningen som besökt en liveföreställning fyra eller fler gånger under de senaste 12 månaderna. År 2015. Procent

I diagrammet har länderna placerats utifrån andel som har en konstnärlig hobby samt andel som varit på en live­­före­ställ­ning minst fyra gånger de senaste 12 månaderna. I Sverige är det både vanligare att ägna sig åt en konstnärlig hobby på fritiden och att besöka live­före­ställ­ningar jämfört med genom­snittet för hela EU.

Fakta

EU:s gemensamma levnads­nivå­under­sökning EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions) ger oss kunskap om levnads­förhåll­anden i EU:s 28 medlems­länder samt Island, Norge, Schweiz, Serbien och Makedonien. I Sverige är EU-SILC samordnad med ULF (Under­sök­ningarna av levnads­förhåll­anden). År 2015 hade under­sökningen en fördjupning med frågor om kulturella aktiviteter.

Resultaten avser personer som är 16 år och äldre. Beteckningen ”EU-28” i diagrammen avser genom­snitts­värdena för de 28 medlems­länderna.

Mer om Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Kontakt

Göran Nordström

Telefon
010-479 50 15
E-post
goran.nordstrom@scb.se

Etiketter