Till innehåll på sidan

SCB:s statistik vilar på tre basregister

Publicerad: 2017-04-10

I den här artikeln berättar metodstatistiker Natalie Jansson om kvalitetsfrågor i SCB:s tre basregister.

SCB:s lokaler är byggda på stabil grund av betong, men det räcker sällan med betong för att producera statistik. Grunden för SCB:s statistik utgörs i stället av tre basregister:

  • Företagsdatabasen (FDB)
  • Registret över totalbefolkningen (RTB)
  • Fastighetsregistret (FR)

De tre basregistren innehåller detaljerad information om (så gott som) varje företag, person och fastighet i Sverige. Registren ger därför utmärkta ramar för urvalsdragning i de flesta av SCB:s urvalsundersökningar om företag, individer och fastigheter. Registerinformationen används dessutom för kalibrering, imputering och granskning samt för analyser och totalräknad statistik så som befolkningsstatistiken och fastighetsstatistiken.

Att de tre basregistren håller hög kvalitet är en nödvändighet. Natalie Jansson på Metodenhet företag och organisationer, Örebro, som är metodansvarig för FDB berättar:

– För att SCB:s statistik ska vara tillförlitlig krävs det att uppgifterna i basregistren är tillförlitliga. Felaktiga uppgifter i ett basregister riskerar ge ett genomslag på kvaliteten i flera olika statistikprodukter.

Viktigt att tolka den administrativa informationen

Informationen i FDB bygger framför allt på administrativa data som vi får från Skatteverket. Registret ska spegla nuläget i Företags-Sverige och därför levereras uppdateringar från Skatteverket varje vecka. Hur vi väljer att tolka den administrativa informationen har stor betydelse för den ekonomiska statistiken.

– Flera av de stora matvarukedjorna har under ett antal år utökat sitt sortiment med allt från stekpannor till cyklar. I mindre städer är det inte ovanligt att matvarubutiken har tagit över en större del av den handel som tidigare genomfördes i småbutiker i centrum. Vilken bransch ska en sådan butik klassas till? När övergår livsmedelshandeln, det vill säga den specialiserade butikshandeln, till att bli en detaljhandel med brett sortiment?

När verkligheten förändras är det viktigt att vi som statistikproducent hänger med.

– Välfungerande kommunikation i alla riktningar mellan registerproducenter, interna registeranvändare och användare av SCB:s statistik är något som FDB börjat arbeta med och kommer utveckla vidare. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för innehållet i SCB:s basregister.

Basregistrens tillförlitlighet

Under 2015 genomfördes ett arbete med målsättningen att hitta lämpliga sätt att mäta tillförlitligheten hos informationen i basregistren.

Arbetsgruppen identifierade fyra typer av osäkerhet eller fel som bör vara små om registerinformationen ska kunna sägas vara tillförlitlig:

  • Täckningsfel uppstår till exempel när ett företag avvecklas men kvarstår som aktivt i FDB (övertäckning) eller när ett företag nybildas men inte finns med i FDB (undertäckning).
  • Fel i länkningsvariabler kan till exempel innebära att fastighetsnyckeln för en fastighet i FR är felaktig. När vi tar fram hushållsstatistik genom att länka ihop RTB med FR via fastighetsnyckeln riskerar vi alltså att skapa ett felaktigt hushåll.
  • Fel i klassifikationsvariabler kan till exempel innebära att ett företag har fel bransch i FDB.
  • Fel i kontaktinformationen kan handla om inaktuell, felaktig eller irrelevant information om en persons adress i RTB. Det kan omöjliggöra eller försvåra kontakt med personen i en urvalsundersökning.

– Det är framför allt dessa typer av fel som utgör registrets bidrag till det totala felet i den statistik som använder registerinformation. Nästa steg i arbetet blir att uppskatta hur stor den här delen är för någon eller några produkter.

Kontakt

Natalie Jansson

Telefon
010-479 64 57
E-post
natalie.jansson@scb.se

Etiketter