Till innehåll på sidan

Sysselsättningen i Sverige ökar snabbare än befolkningen

Publicerad: 2018-04-10

Under fjärde kvartalet 2017 uppgick enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 052 000 personer. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,0 procent.

Jämfört med fjärde kvartalet 2016 innebär det att sysselsättningsgraden  ökade med 0,7 procentenheter och att sysselsättningen ökar snabbare än befolkningen i åldrarna 15-74 år. 

Sysselsättningsgraden ökade bland inrikes födda

Under det fjärde kvartalet 2017 ökade sysselsättningsgraden för inrikes födda jämfört med fjärde kvartalet 2016 medan andelen sysselsatta utrikes födda inte visade någon signifikant förändring. Säsongrensade och utjämnade data visar att ökningen av sysselsättningsgraden bland utrikes födda stannat av under andra halvan av 2017, framförallt på grund av en svagare utveckling av sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor.

Sysselsättningsgrad inrikes och utrikes födda

Procent av befolkningen, 15-74 år. Säsongrensat och utjämnat

Störst ökning av sysselsättningsgraden för männen

Även i hela befolkningen är antalet och andelen sysselsatta fortsatt högre bland män än bland kvinnor. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 70,2 procent bland män och 65,8 procent bland kvinnor. Sett över en längre period har skillnaden i sysselsättningsgrad minskat mellan män och kvinnor. Enligt säsongrensade och utjämnade data så har dock ökningen under 2017 varit starkare bland män än bland kvinnor.

Sysselsättningsgrad män och kvinnor

Procent av befolkningen, 15-74 år. Säsongrensat och utjämnat

Skillnaderna i arbetslöshet mellan män och kvinnor minskar

Sedan finanskrisens början 2008 har män i regel haft högre arbetslöshet än kvinnor. Även under detta kvartal så var männens arbetslöshet något högre än kvinnornas, men hade en positiv utveckling i form av en signifikant minskning i den relativa arbetslösheten medan kvinnorna inte visade någon sådan minskning.
Säsongrensat och utjämnat fortsatte andelen och antalet arbetslösa att minska och det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 6,6 procent fjärde kvartalet 2017. Under 2017 så har arbetslösheten minskat bland män medan arbetslösheten bland kvinnor endast visat på små förändringar.

Arbetslöshet män och kvinnor

Procent av arbetskraften, 15-74 år. Säsongrensat och utjämnat

Arbetslösheten minskade bland inrikes födda

Andelen arbetslösa är fortsatt större bland utrikes födda än bland inrikes födda. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetslösheten till 15,1 procent bland utrikes födda medan motsvarande siffra för inrikes födda var 4,3 procent. Detta kvartal ökade denna skillnad då de inrikes föddas relativa arbetslöshet minskade signifikant medan utrikes födda inte visade någon minskning.

Bland de utrikes födda så fortsatte arbetslösheten bland män att minska under 2017 enligt säsongrensade och utjämnade data medan arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor istället har ökat de senaste två kvartalen.
Bland unga är arbetskraftstalet, andelen av befolkningen som är i arbetskraften, betydligt lägre än i äldre åldersgrupper, bland annat på grund av studier. Arbetslösheten bland ungdomar var som högst i spåren av finanskrisen 2009 och 2010 då den låg på närmare 26 procent. Sedan dess har ungdomsarbetslösheten med några få undantag visat på en kontinuerlig minskning. Under 2017 har minskningen fortsatt och fjärde kvartalet uppgick ungdomsarbetslösheten till 17,3 procent enligt säsongrensade och utjämnade data.

Arbetslöshet inrikes och utrikes födda

Procent av arbetskraften, 15-74 år. Säsongrensat och utjämnat

Antalet fast anställda fortsätter att öka

Sysselsatta kan delas in i anställda, företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar. Jämfört med fjärde kvartalet 2016 ökade antalet anställda med 111 000 till 4 535 000. Fast anställda, som ökade med 88 000, bidrog främst till ökningen medan antalet tidsbegränsat anställda inte visade på någon signifikant förändring. Även säsongrensade och utjämnade data visar att antalet fast anställda fortsatte att öka under fjärde kvartalet 2017. 

För nionde kvartalet i rad ökade antalet anställda i privat sektor och uppgick till 3 036 000 personer, en ökning med 89 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Även inom den kommunala sektorn har antalet anställda ökat och uppgår till 1 170 000 personer vilket motsvarar en ökning med 35 000 jämfört med fjärde kvartalet 2016.

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Sysselsatta omfattar följande grupper:

- personer som arbetade (minst en timme) under referensveckan som avlönade arbetstagare, egna företagare eller oavlönade medhjälpare i företag tillhörande en medlem av samma hushåll. Alternativt hade arbete enligt ovan men var frånvarande från det arbetet.

Säkerställd förändring

För icke säsongrensad data görs jämförelser mot föregående år då arbetsmarknaden har stora säsongsvariationer. AKU är en urvalsundersökning vilket innebär att alla skattningar är behäftade med osäkerhet. I de tabeller som AKU publicerar finns uppgifter om osäkerhetstal. Antalet sysselsatta under fjärde kvartalet 2017 var i genomsnitt 5 025 000 och under fjärde kvartalet året innan var det 4 921 000. Osäkerhetstalet för förändringen jämfört med motsvarande kvartal föregående år var 27 000, vilket innebär att förändringen mellan de två tidpunkterna skall vara minst 27 000 för att förändringen skall vara statistiskt säkerställd, dvs en signifikant förändring. Eftersom förändringen mellan fjärde kvartalet 2017 och fjärde kvartalet 2016 av antalet sysselsatta är större (104 000) än osäkerhetstalet är förändringen statistiskt säkerställd.

Säsongrensade och utjämnade data

De flesta tidsserier i AKU innehåller kraftig säsongsvariation. För att kunna bedöma utvecklingen behöver sådana serier säsongrensas. Vid säsongrensningen beräknas seriens säsongrensade värden som beskriver enskilda tidpunkter i detalj, samt säsongrensade och utjämnade värden som beskriver konjunkturmönstret. Säsongrensade och utjämnade data tillåter även jämförelser mellan två godtyckliga tidpunkter.

15-74 år – varför mäter SCB så?

Från och med oktober 2007 övergick AKU, från att redovisa åldersgruppen 16-64 år, till att redovisa åldersgruppen 15-74 år enligt EU:s förordningar. Syftet är att få internationell jämförbarhet då AKU i andra länder mäter 15-74 år.

Kontakt

Peter Beijron

Telefon
010-479 40 06
E-post
peter.beijron@scb.se

Matilda Wedtström Kjerfh

Telefon
010-479 47 23
E-post
matilda.wedtstromkjerfh@scb.se