Till innehåll på sidan

Fakta om statistiken över valresultat

Varför dokumenterar vi valresultatet?

Mer allmänt kan sägas att syftet är att allsidigt redovisa och ge en samlad bild av allmänna val som en dokumentation av ett av de viktigaste inslagen i den svenska demokratin, vilket görs genom att bland annat producera statistik över antal röst­berätt­igade, valdel­tagandet och val­resultaten vid val till riksdag, lands­tings­full­mäktige och kommun­full­mäktige. Det ska vara en dokumentation som är hållbar för den forskning och använd­ning som kommer att efter­frågas under en lång framtid. Resultaten används för att belysa den demokratiska processen, det politiska livet och medborgarnas politiska engagemang. Huvud­användare av denna statistik är de politiska partierna, mass­media, den sam­hälls­veten­skapliga forsk­ningen och den politiskt intresserade allmänheten.

Hur görs statistiken?

Uppgifterna om antal röstberättigade upptagna i röstlängd får SCB av Val­myndig­heten. Val­myndig­heten lämnar också uppgifter om val­resultatet. Samtliga upp­gifter som SCB får från Val­myndig­heten är definitiva och upp­gifterna som SCB redovisar överens­stämmer med Val­myndig­hetens samman­räknings­protokoll. I antalet röst­berätt­igade kan även personer ingå som avlidit eller flyttat utom­lands sedan röst­längden upp­rättades. Det faktiska antalet röst­berätt­igade är därför i regel något lägre än antalet som redovisas.

Vem är upptagen i röstlängden för val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige?

För att få rösta måste en person vara upptagen i en röst­längd. Inför varje val upprättar den centrala val­myndig­heten en röst­längd för varje val­distrikt. Upp­gifterna i folk­bok­förings­data­basen 30 dagar före valdagen ligger till grund för uppgifterna i röst­längderna.

Vem får rösta i valet till riksdagen?

Följande personer har rösträtt:

  • Svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är folkbokförda i Sverige,
  • boende utomlands som fyller 18 år senast på valdagen och som varit folk­bok­förda i Sverige någon gång de senaste 10 åren. De som inte varit folk­bok­förda i Sverige de senaste 10 åren har rösträtt om de senast 30 dagar före valdagen skriftligen anmäler sig.

Vem får rösta i valen till landstings‑ och kommun­full­mäktige?

Följande personer har rösträtt:

  • Svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är folk­bok­förda i Sverige.
  • Utländska medborgare i någon av Europeiska unionens medlems­stater samt med­borgare från Island och Norge som fyller 18 år senast på dagen för valet och som är folk­bok­förda i Sverige 30 dagar före val­dagen, från andra stater, som fyller 18 år senast på dagen för valet, måste vara folk­bok­förda i landet tre år i följd före val­dagen.