Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter år 2017:

Regn orsakade stora oskördade arealer i Norrland

Statistiknyhet från SCB och Jordbruksverket 2017-12-14 9.30

Höstregnen medförde ofta att det inte gick att köra på fälten, så grödorna kunde inte skördas på många platser i landet. I Västerbottens och Norrbottens län blev hälften av spannmålsarealen obärgad. I Gävleborgs och Västernorrlands län fick en femtedel av spannmålsarealen lämnas oskördad.

Stora arealer har lämnats oskördade även i Jämtlands, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Jönköpings och Värmlands län. De arealer som ändå kunnat skördas har i många fall gett goda skördar. Den totala spannmålsskörden har beräknats till 5,95 miljoner ton. Den är 9 procent större än förra året och 8 procent större än genomsnittet för de fem senaste åren. Ökningen är främst en följd av att odlingsarealen av höstvete har ökat.

Låg hektarskörd av vårkorn i län med stora obärgade arealer

När det gäller skördeutfallet för vårkorn märks effekterna av de svåra skördeförhållandena särskilt i norra Sverige. I Norrbottens län är hektarskörden av vårkorn 52 procent lägre än 2016 och 45 procent lägre än femårsgenomsnittet. I Västerbottens län minskade hektarskörden av vårkorn med 36 procent jämfört med ifjol och med 32 procent jämfört med femårsgenomsnittet. I Östergötlands län är hektarskörden av vårkorn istället den högsta som redovisats någonsin.

Största raps- och rybsskörden på 27 år

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 377 200 ton, vilket är 40 procent mer än 2016, 17 procent mer än femårsgenomsnittet och den största raps- och rybsskörden sedan 1990. Ökningen beror till stor del på att höstrapsarealen har ökat.

Skördeuppgifterna för oljelin är osäkra

Den totala skörden av oljelin har beräknats till omkring 7 700 ton. Men uppgiften är osäker eftersom en del lantbrukare ännu inte har kunnat lämna information om årets skörd till SCB. Oljelin mognar sent och ibland skördas grödan långt in i november.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning och resultat för enskilda grödor publiceras i ett Statistiskt meddelande. Det Statistiska meddelandet återfinns också på Jordbruksverkets webbplats, under Ta del av statistiken.

Statistikdatabaser

Tidsserier med den slutliga skördestatistiken finns tillgängliga i Jordbruksverkets statistikdatabas och i SCB:s statistikdatabas.

För en del av grödorna finns tidsserier med skördestatistik från och med år 1913.

Nästa publiceringstillfälle

Slutliga resultat för 2017 kommer att redovisas under april 2018. Den skördestatistiken baseras på underlag från alla odlingsformer som förekommer i landet. I juni 2018 redovisas skörderesultat för ekologisk respektive konventionell odling.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se