Till innehåll på sidan

Fördjupning | Sveriges ekonomi

E-handeln ökade under pandemin

Senast uppdaterad: 2022-12-13

Andelen av detaljhandeln som sker på internet steg till en högre nivå i början av coronapandemin. Hittills under 2022 har andelen minskat något jämfört med i fjol men är fortfarande klart högre än 2019.

Sedan april 2019 har SCB samlat in uppgifter om e-handel. Underlaget är inte heltäckande men ger ändå en bra bild över e-handelns utveckling. Det som presenteras i denna artikel är e-handelns andel av den totala omsättningen för de större företagen. Se faktarutan i slutet av artikeln. Data till och med september 2022 har tagits med i analysen. I framtiden kan det bli aktuellt att publicera statistik om e-handel löpande.

Covidrestriktioner gav stor påverkan på handeln

Detaljhandeln som helhet har gått relativt starkt under pandemin. Speciellt vissa delbranscher som bygg- och möbelhandeln där efterfrågan varit hög på grund av att hushållen spenderat mer tid i hemmet. Dessutom har det inte varit möjligt att konsumera exempelvis resor och restaurangbesök i samma utsträckning som normalt vilket inneburit att hushållen haft mer pengar över till annat.

17 %

Andelen e-handel av total detaljhandel 2021

Restriktionerna under pandemin innebar stora förändringar av våra köpmönster. För att hålla nere smittspridningen begränsade butiker, köpcentrum och gallerior antalet kunder som fick vistas i lokalen samtidigt. Vid minsta symtom gällde att du fick stanna hemma. Äldre uppmanades att vara extra försiktiga i sina kontakter med andra. Detta gynnade e-handeln.

E-handeln lyfte rejält 2020

E-handelns andel i procent av totala detaljhandeln

E-handeln lyfte rejält 2020 E-handelns andel i procent av totala detaljhandeln

Källa: Omsättning inom tjänstesektorn (SCB)

2019 stod e-handeln för knappt 11 procent av försäljningen, under 2020 och 2021 ökade andelen till 14 respektive 17 procent. För 2022 finns ännu ingen helårssiffra, men att döma av de månader som finns ser andelen ut att minska något jämfört med året innan, men ligger fortfarande över 2019 års nivå.

Liknande säsongsmönster inom dagligvaror och sällanköp

Det finns ett tydligt säsongsmönster när det gäller e-handeln. Säsongsmönstret är liknande både för dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. E-handelsandelen är som högst under november-mars och förhållandevis låg juni-augusti. Juli är den månad som har lägst andel e-handel alla år, förutom 2020 där nivån steg i början av pandemin.

Under pandemin kan man anta att dessa säsongsmönster har förstärkts då det varit hårdare restriktioner på vintern. De höjda restriktionerna, med begränsningar för butikshandeln, berodde på ökad smittspridning både kring årsskiftet 2020/21 och 2021/22.

Dagligvaror handlas fortfarande mestadels i butik

I dagligvaruhandeln är andelen e-handel av total försäljning ganska låg. Fram till januari 2020 har andelen som mest varit något över 2 procent. Redan tidigt i pandemin ökade e-handelns andel kraftigt för att sedan fortsätta att ligga på en betydligt högre nivå än tidigare. I mars 2021 noterades den högsta andelen med 6 procent, mer än en fördubbling mot innan pandemin.

Kraftigt ökad, men fortfarande låg andel, e-handel inom dagligvaruhandeln

E-handelns andel i procent inom dagligvaruhandeln

Kraftigt ökad, men fortfarande låg andel, e-handel inom dagligvaruhandeln E-handelns andel i procent inom dagligvaruhandeln
Källa: Omsättning inom tjänstesektorn (SCB)

I takt med att pandemin klingat av har e-handelsandelen inom dagligvaruhandeln åter minskat något men är fortfarande högre än innan pandemin. Den genomsnittliga e-handelsandelen i dagligvaruhandeln ökade från knappt 2 procent år 2019 till drygt 3 procent 2020. 2021 var andelen drygt 4 procent. Hittills i år har andelen i genomsnitt varit knappt 4 procent. Även om andelen e-handel ökat väsentligt sker alltså fortfarande huvuddelen av försäljningen inom dagligvaruhandeln i butik.

Ökad andel e-handel i sällanköpsvaruhandeln

Andelen e-handel inom sällanköpsvaruhandeln är betydligt högre än inom dagligvaruhandeln. Precis som inom dagligvaruhandeln syns en tydlig pandemieffekt med uppgång för e-handeln under 2020. I februari 2020 var andelen e-handel drygt 17 procent. I mars hade andelen ökat till 21 procent och i april 2020, när pandemin på allvar började påverka samhället, ökade andelen e-handel till nära 25 procent. Sedan dess har andelen legat som lägst på 20 procent.

Sedan mars 2020 har andelen e-handel inom sällanköpsvaruhandeln legat över 20 procent

Ökad e-handel inom sällanköpsvaruhandeln

E-handelns andel i procent inom sällanköpsvaruhandeln

Ökad e-handel inom sällanköpsvaruhandeln E-handelns andel i procent inom sällanköpsvaruhandeln
Källa: Omsättning inom tjänstesektorn (SCB)

Tittar man på några av delbranscherna inom sällanköpsvaruhandeln så framträder en liknande bild. Andelen e-handel har ökat inom de flesta delbranscher. För informations- och kommunikationsutrustning steg andelen från 14 procent 2019 till 22 procent 2021. För kläder och skor ökade andelen från 12 till 26 procent under samma period. Andelarna ser ut att sjunka något 2022 inom båda dessa branscher. Inom heminredning ligger dock andelen e-handel 2022 ungefär på samma nivå som 2021, drygt 16 procent.


E-handeln ökade mycket för klädbranschen

E-handelns andel i procent inom branscherna heminredning, information och kommunikation samt kläder och skor. Årsgenomsnitten avser apr–dec 2019, jan–dec 2020 och 2021 samt jan–sep 2022

ehandel E-handeln ökade mycket för klädbranschen E-handelns andel i procent inom branscherna heminredning, information och kommunikation samt kläder och skor. Årsgenomsnitten avser apr–dec 2019, jan–dec 2020 och 2021 samt jan–sep 2022mycket för klädbranschen.png
Källa: Omsättning inom tjänstesektorn (SCB)

För åren 2019 och 2022 kan årsgenomsnitten vara något underskattade på grund av att alla månader inte ingår i beräkningarna.

Stor ökning av e-julhandeln under pandemin

Den största ökningen av e-handel inom sällanköpsvaruhandeln har skett under november och december, som innehåller både black-week och traditionell julhandel. 2019 låg andelen på knappt 19 procent. 2020 ökade andelen i november och december till 31 procent och 2021 var andelen drygt 29 procent.

Ungefär 10 procent av julförsäljningen inom sällanköpsvaruhandeln flyttade från butik till e-handel åren 2020 och 2021 jämfört med 2019

Jämfört med 2019 har alltså ungefär 10 procent av julförsäljningen de senaste två åren flyttat från butik till e-handel. För båda åren 2020 och 2021 var november den månad som hade störst andel e-handel under året.

Fakta om statistiken

E-handel

E-handel definieras som den handel som sker på internet oberoende av var varan hämtas ut.

Dagligvaruhandel

Med dagligvaruhandel avses här dagligvaruhandel exklusive Systembolaget. Det innebär 47.11 och 47.2. exklusive 47.25 enligt svensk näringsgrensindelning (SNI).

Sällanköpsvaruhandel


Med sällanköpsvaruhandel avses här SNI 47.19 och 47.4–47.9.

Om statistiken

I undersökningen omsättning inom tjänstesektorn svarar företagen inom detaljhandeln månadsvis om sin omsättning. Sedan april 2019 ska alla större företag även uppge hur stor andel av omsättningen som kommer från e-handel. Statistiken i artikeln baseras endast på uppgifterna från dessa företag. Om uppgifterna inte har lämnats, har dessa imputerats.

Statistiken täcker cirka 85 procent av omsättningen inom dagligvaruhandeln (exklusive Systembolaget) och 70 procent av omsättningen inom sällanköpsvaruhandeln.

Observera att delbransch 47.91 Postorder- och internethandel ingår i aggregatet sällanköpsvaruhandel. Delbranschen består av företag som främst har sin försäljning online inom både dagligvaru- och sällanköpsvaruhandel.

Läs hela numret

Denna artikel är publicerad i tidskriften Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv, nr 12 - 2022.

Ladda ner nummer 12 - 2022 (PDF)

Se alla nummer av Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv